Commit 0442dec7 authored by Frede Hundewadt's avatar Frede Hundewadt
Browse files

Translation and proof reading v20

parent 9b05e607
......@@ -6,12 +6,12 @@ Xfce-udgaven er fortsat vores stolthed og har fået den opmærksomhed, den fortj
Vores KDE-udgave giver det kraftfulde Plasma 5.18-skrivebordsmiljø et unikt udseende og præg, som vi er designet specifikt til denne version. Det komplette sæt af Breath2-temaer inkluderer lyse og mørke versioner, animerede vinduer, Konsole-profiler, Yakuake-temaer og mange flere små detaljer. Vi har givet tekst programmet Kate nogle ekstra farveskemaer og tilbyder Plasma-Simplemenu som et alternativ til den traditionelle Kickoff-Launcher. Med et bredt udvalg af de nyeste KDE-Apps 20.04 og andre applikationer stræber Manjaro-KDE at være et alsidigt og elegant miljø klar til alle dine daglige behov.
With our Gnome edition based on 3.36 series we include visual refreshes for a number of applications and interfaces, particularly noteworthy being the login and unlock interfaces. GNOME shell extensions are now managed using a new Extensions app which handles updating, configuring and removing or disabling extensions. A Do Not Disturb button was added to the notifications popover. When enabled, notifications are hidden until the button is toggled off. By default our own dynamic wallpaper changes its colour theme throughout the day. Additionally we updated GDM and improved our Gnome-Layout-Switcher a lot. We updated our list of pre-installed packages, zsh is the new default shell and applications are now sorted in folders in a clean app drawer.
Med vores Gnome-udgave baseret på 3.36-serien er der visuelle opdateringer til en række applikationer og grænseflader, især login- og oplåsningsgrænseflader. GNOME shell extensions administreres nu ved hjælp af en ny app *Extensions*, der håndterer opdatering, konfiguration og fjernelse eller deaktivering af udvidelser. En knap *Forstyr ikke* blev føjet til underretnings popover. Når det er aktiveret, er meddelelser skjult, indtil knappen bliver slået fra. Som standard ændrer vores eget dynamiske tapet sit farvetema hele dagen. Derudover er GDM opdateret og vi forbedret vores Gnome-Layout-switcher. Vi opdaterede vores liste over forudinstallerede pakker, zsh er den nye standardskal, og applikationer sorteres nu i mapper i en ren appskuffe.
Pamac 9.4 series received a few updates. Enhancing our package management we have enabled snap and flatpak support by default. You can now install snaps or flatpaks very easily with Pamac in UI and terminal to make more use of an even much larger selection of latest Linux applications. For Gnome users we enabled similar features as supported by Gnome-Software to get more package information by simply right clicking them in gnome-shell app drawer. And if you search for an app you don't have, pamac offers to install it for you
Pamac 9.4-serien er opdateret. I den forbedrede pakkehåndtering har vi som standard aktiveret snap- og flatpak-support. Du kan nu installere snaps eller flatpaks med Pamac enten grafisk eller i terminal og kan derved få adgang til et endnu større udvalg af de nyeste Linux-applikationer. For Gnome-brugere aktiverede vi lignende funktioner som understøttelse af Gnome-software og derved hente pakkeoplysninger ved blot at højreklikke på dem i gnome-shell-appskuffen. Og hvis du søger efter en app, du ikke har, tilbyder pamac at installere den for dig.
Manjaro Architect supports now ZFS installation by providing the needed kernel modules.
Manjaro Architect understøtter nu ZFS-installation ved at levere de nødvendige kernemoduler.
Kernel 5.6 bruges til denne udgivelse, såsom de seneste tilgængelige drivere til dato. I forhold til den sidste version af installationsmediet er vores værktøjer blevet forbedret og poleret.
Kernel 5.6 bruges til denne udgivelse, såsom de seneste tilgængelige drivere til dato. I forhold til den sidste version af installationsmediet er vores værktøjer blevet forbedret og finpudset.
Vi håber, du nyder denne udgivelse og fortæl os, hvad du synes om Lysia.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment