Commit 04b8eca0 authored by Oğuz Kağan EREN's avatar Oğuz Kağan EREN

add Turkish Language for 19.0 release.

parent 3246b9f2
<big>Manjaro 19.0</big>
We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, we call Kyria.
Manjaro Linux kararlı sürümü Kyria'yı yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz.
The Xfce edition remains our flagship offering and has received the attention it deserves. Few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14 and have mostly focused on polishing the user experience with the desktop and window manager. Also we have switched to a new theme we call Matcha. The new feature Display-Profiles allows you to store one or more profiles for your preferred display configuration. To make the deal even sweeter we have implemented auto-application of profiles when new displays are connected.
Xfce hak ettiği ilgiyi aldı ve en iyi sürümümüz olmaya devam ediyor. Çok az dağıtım sizlere böyle gösterişli, bütünleşmiş ve modern bir Xfce deneyimi sunar. Bu sürüm ile çoğunlukla masaüstü ve pencere yöneticisini güzelleştirdiğimiz Xfce 4.14'ü paylaşıyoruz. Ayrıca yeni temamız olan Matcha'yı sizlere sunuyoruz. Yeni Display-Profiles özelliği, tercih ettiğiniz ekran yapılandırması için bir veya daha fazla profil saklamanızı sağlar. İşleri daha da kolaylaştırmak için yeni ekranlar bağlandığında profillerin otomatik olarak uygulanmasını sağladık.
Our KDE edition provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.17 desktop environment with a unique look-and-feel which we completely re-designed for this release. The full set of Breath2-themes includes light and dark versions, animated splash-screen, Konsole profiles, Yakuake skins and many more little details. We have rounded off text editor Kate with some additional color schemes and offer Plasma-Simplemenu as an alternative to the traditional Kickoff-Launcher. With a wide selection of latest KDE-Apps 19.12.2 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
Bu sürüm ile birlikte KDE sürümümüz, güçlü, olgun ve zengin özelliklere sahip Plasma 5.17 masaüstü ortamını ve yeniden tasarladığımız temamızı içerir. Breath2 temalarının tamamı açık ve koyu sürümleri, animasyonlu açılış ekranı, Konsole profilleri, Yakuake kaplamaları ve daha pek çok küçük ayrıntıyı içerir. Metin editörü Kate'i ek renk şemaları ve geleneksel Kickoff-Launcher'a alternatif olarak Plasma-Simplemenu'yu sunuyoruz. En son sürümü ile KDE-Apps 19.12.2 ve diğer uygulamaların geniş bir yelpazesi ile Manjaro-KDE, tüm günlük ihtiyaçlarınız için hazır çok yönlü ve zarif bir ortam olmayı hedeflemektedir.
With our Gnome edition based on 3.34 series we include a visual refresh for numerous applications and the desktop itself. The background selection settings also received a redesign, making it easier to select custom backgrounds. By default we added our own dynamic wallpaper that changes throughout the day. GNOME 3.34 also introduces custom folders in the application overview: Simply drag an application icon on top of another to create a folder. Folders are automatically removed again when all icons have been dragged out of them. With a simpler desktop layout we gain more stability. Our new Gnome-Layout-Switcher enables you to change your desktop layout easily with preset layouts mimicking popular operating systems. Available layouts are: Manjaro, Vanilla Gnome, Mate/Gnome2, Traditional Desktop/Windows, Modern Desktop/MacOs, Unity/Ubuntu Theme. We also automatically change between dark and light theme when Nightlight is triggered. A new theme for the login screen and the addition of Feral's Gamemode round up our Gnome edition.
3.34 serisine gelen Gnome sürümümüzle, çok sayıda uygulama ve masaüstü için görsel yenilikler sunuyoruz. Arkaplan değiştirme ayarları yeniden tasarlandı, özelleştirmeleriniz şimdi daha kolay hale geldi. Varsayılan olarak, gün boyunca değişen kendi dinamik duvar kağıdımızı ekledik. GNOME 3.34 ayrıca uygulamalara genel bakışta özel klasörler sunar: Bir klasör oluşturmak için basitçe bir uygulama simgesini diğerinin üzerine sürükleyin. Tüm simgeler dışarı sürüklendiğinde klasörler otomatik olarak kaldırılır. Daha basit bir masaüstü düzeniyle daha fazla kararlılık kazanıyoruz. Yeni Gnome-Layout-Switcher'ımız, popüler işletim sistemlerini taklit eden önceden ayarlanmış düzenlerle masaüstü düzeninizi kolayca değiştirmenizi sağlar. Mevcut düzenler: Manjaro, Vanilla Gnome, Mate / Gnome2, Geleneksel Masaüstü / Windows, Modern Masaüstü / MacOs, Unity / Ubuntu Tema'dır. Ayrıca Nightlight açıldığında, koyu veya açık tema arasında otomatik olarak geçiş yapılır. Giriş ekranı için yeni bir tema ve Feral's Gamemode'un eklenmesi Gnome sürümümüzü tamamlıyor.
Kernel 5.4 LTS is used for this release, such as the latest drivers available to date. Relative to the last installation media release, our tools have been improved and polished.
5.4 LTS çekirdek sürümü ile güncel sürücüleri sizlerle buluşturur. Yayınlanan son sürüm ile araçlarımız iyileştirildi ve geliştirildi.
Pamac 9.3 series received a few updates. With a more robust and reliable transaction backend our update process should be much smoother now. Also we improved package sorting by relevance in our GTK-UI. Enhancing our package management we have enabled snap and flatpak support by default. You can now install snaps or flatpaks very easily with our new tool Bauh and make use of an even much larger selection of latest Linux applications.
Pamac 9.3 serisi bir kaç önemli güncelleme aldı. Daha sağlam ve güvenilir bir işlem arka ucuyla, güncelleme sürecimiz şimdi çok daha pürüzsüz. Ayrıca GTK kullanıcı arayüzümüzde benzerlik düzeyine göre paket sıralamasını geliştirdik. Paket yönetimimizi geliştirerek, snap ve flatpak desteğini varsayılan olarak etkinleştirdik. Artık yeni aracımız Bauh ile snaps veya flatpaks'i çok kolay bir şekilde kurabilir ve çok daha geniş seçim yelpazesine sahip olarak en yeni Linux uygulamalarını yükleyebilirsiniz.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Kyria.
Umarız bu sürümden keyif alırsınız ve Kyria hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşırsınız.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment