Commit 2369eca1 authored by Philip Müller's avatar Philip Müller
Browse files

[language] update Romanian

parent a9ef902e
<big>Thanks for your support</big> <big>Mulţumim pentru suportul acordat</big>
Manjaro Linux receives a great deal of support from its community of users and we would like to thank each and every contributor for participating. We are growing at a steady pace and our distribution is getting better every day thanks to you. Manjaro Linux se bazează pe sprijinul deosebit venit din partea comunității sale de utilizatori și dorim să mulțumim fiecăruia pentru contribuţie. Suntem în creștere într-un ritm constant și distribuția noastră se îmbunătățește în fiecare zi datorită vouă.
It is very easy to make a difference. Depending on your skill set, your availability you can help Manjaro in one or more of the following ways: Este foarte ușor să demarcaţi ce contează. În funcție de setul de calificări, disponibilitatea dumneavoastră, puteţi ajuta Manjaro în unul sau mai multe dintre următoarele moduri:
<big>Support and Promotion</big> <big>Suport și promovare</big>
<b>Spreading the word</b> <b>Popularizarea</b>
If you like Manjaro, let people know. Write a review and publish it on distrowatch.com. Talk about it with your friends and the people around you. Dacă vă place Manjaro, faceţi-l cunoscut. Scrieţi un comentariu și publicaţi-l pe distrowatch.com. Vorbiţi despre asta cu prietenii și oamenii din jur.
<b>Joining the Community</b> <b>Aderarea la Comunitate</b>
Manjaro isn't just an operating system, it's also a dynamic community of people who enjoy, gather, and interact with a free and open project. Whether it's by helping others sort through issues, by making them feel welcome, or simply by meeting and talking to other Manjaro users, we recommend you join the community and participate in making Manjaro better. Manjaro nu este doar un sistem de operare, ci și o comunitate dinamică de oameni care se bucură și interacționează în discuţii cu şi despre un proiect gratuit și deschis. Fie că este vorba de ajutorul acordat altora prin rezolvarea unor probleme tehnice, făcându-i să se simtă bineveniți, sau pur și simplu doar participarea la discuţii cu alţi utilizatori Manjaro, vă invităm să vă alăturați comunității și să luaţi parte la îmbunătăţirea experienţei Manjaro.
<b>Helping others</b> <b>Ajutarea altora</b>
If you have some spare time and you're willing to help other users with technical problems, you should seriously consider reading the forums and/or joining the IRC channel and helping other Manjaro users solve the problems you know how to fix. Dacă aveţi timp liber şi dispoziţie să ajutaţi alţi utilizatori cu probleme tehnice, e imperativă cunoaşterea modului de funcţionare a forumului, clasificarea categoriilor şi conţinutul anunţurilor. Canalul IRC poate la fel de bine să fie utilizat pentru suport tehnic.
<big>Project contributions</big> <big>Contribuţii la proiect</big>
<b>Bug reports</b> <b>Rapoarte de erori</b>
If you've noticed something that doesn't work properly while using Manjaro, let us know. The problem you have discovered is likely to affect others as well; The sooner we know about it, the sooner we're able to fix it. Dacă ați observat ceva care nu funcționează corect în timp ce utilizați Manjaro, anunțați-ne. Problema descoperită poate afecta și alte sisteme; cu cât știm mai repede şi mai multe detalii despre eroare, cu atât o putem rezolva în timp util şi mai eficient.
<b>New ideas</b> <b>Idei noi</b>
The vast majority of improvements included in each release come from the community. If there's something that you think is missing or that could be done better, please tell us. Whether it's the inclusion of a missing hardware driver, or a software application that should be part of a stock installation, or if you have any other ideas on how to make Manjaro better, we're always interested in hearing them. Marea majoritate a îmbunătățirilor incluse în fiecare versiune provin din contribuţiile comunităţii. Dacă există ceva care credeți că lipsește sau care ar putea fi făcut mai bine, vă rugăm să ne spuneți. Fie că este vorba de includerea unui driver hardware lipsă sau a unei aplicații software care ar trebui să facă parte dintr-o instalație implicită sau dacă aveți alte idei despre cum experienţa cu Manjaro se poate îmbunătăţi, suntem mereu interesați să le auzim.
<b>Artwork</b> <b>Lucrări artistice</b>
If you are talented in graphic design and willing to contribute to the project, please send us your creations and artwork. Whether it's a simple wallpaper, an icon set, a splash screen, or even a new logo, we're always interested to hear from you about new artwork. Dacă sunteți talentați în design grafic și doriți să contribuiți la proiect, vă rugăm să ne trimiteți creațiile și lucrările voastre. Fie că este vorba o carpetă desktop simplă, un set de pictograme, un ecran de pornire, sau chiar un nou logo, suntem mereu interesați să le vedem.
<b>Code</b> <b>Cod şi programare</b>
Most of our development is done in QT, C++, Python, HTML5/CSS and BASH. We also use Git for version control and PKGBUILDs for packaging. If you're comfortable with these technologies, don't hesitate to have a look at the code. If you think you can improve our applications or write new ones don't hesitate to suggest patches or to fork our git repositories. Cea mai mare parte a dezvoltării noastre se face în QT, C ++, Python, HTML5 / CSS și BASH. De asemenea, folosim Git pentru controlul versiunilor și PKGBUILDs pentru împachetare. Dacă sunteți versatili în aceste tehnologii, nu ezitați să aruncați o privire la codul nostru. Dacă credeți că puteți îmbunătăți aplicațiile sau puteți scrie altele noi, nu ezitați să sugerați patch-uri sau să importaţi proiectele din depozitele git.
<big>Handling hardware</big> <big>Asistență hardware</big>
Manjaro not only supports the use of multiple kernels (selectable from the advanced options at the boot screen), but also provides access to the very latest bleeding edge kernels as well. This can be done through the use of the Kernel module in Manjaro's graphical Settings Manager, or via the command line using the MHWD-kernel (Manjaro Hardware Detection) command. Manjaro nu numai că acceptă utilizarea mai multor kernel-uri (selectabile din opțiunile avansate de la ecranul de pornire), dar oferă și acces la cele mai recente kerneluri, chiar şi cele experimentale. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea modulului de Kernel în interfaţa grafică a Manager-ului de Setări Manjaro, sau prin linia de comandă folosind MHWD-kernel.
These Manjaro tools will automatically update a newly installed kernel along with any modules currently in use with your existing kernel. For example, if you were to update from kernel 3.18 to 4.1, mhwd-kernel would automatically include the kernel 4.1 builds and all modules used with kernel 3.18. How about that! Aceste instrumente specifice Manjaro vor actualiza automat un kernel nou instalat, împreună cu orice module utilizate în prezent cu kernel-ul existent. De exemplu, dacă ar fi să actualizați de la kernel 3.18 la 4.1, mhwd-kernel ar include automat versiunile kernel 4.1 și toate modulele utilizate cu kernel 3.18. Foarte convenabil!
You can configure your hardware through the Hardware Detection module in the Settings Manager or alternatively with the MHWD cli-application. With these tools you can install for example graphical drivers, free and proprietary. Puteți configura hardware-ul prin modulul de detectare hardware din Managerul de Setări sau, alternativ, cu aplicaţia mod linie de commandă MHWD. Cu aceste instrumente puteți instala, de exemplu, drivere grafice, gratuite și proprietare.
<big>Getting help</big> <big>Resurse de ajutor</big>
Although Manjaro is designed to work as much "out of the box" as possible, we don't claim it's perfect. There can be times when things go wrong, you might have questions and a desire to learn more or just want to personalise it to suit your tastes. This page provides details of some available resources to help you! Deși Manjaro este proiectat să funcționeze implicit la pornire, nu pretindem că este perfect. Pot exista momente când lucrurile merg prost, este posibil să aveți întrebări și dorința de a afla mai multe sau doar doriți să-l personalizați pentru a se potrivi gusturilor dumneavoastră. Această pagină oferă detalii despre unele resurse disponibile pentru ajutor!
<b>Search the web</b> <b>Căutați pe web</b>
Perhaps the first place to look for generic Linux help is by using your favourite search engine. Just include words like 'Linux', 'Manjaro' or 'Arch' in your search query. Folosind motorul de căutare preferat este probabil varianta preferată pentru găsirea unui ajutor generic relaţionat cu Linux. Totuşi să includeți cuvinte cheie precum "Linux", "Manjaro" sau "Arch" în interogarea dumneavoastră de căutare.
As Manjaro is based on Arch Linux, guides and tips designed for Arch usually apply to Manjaro too. Manjaro are la bază structura, logica şi funcţionalitatea Arch Linux. Ghidurile și sfaturile concepute pentru Arch se aplică de obicei şi la Manjaro.
<b>Look in the forums</b> <b>Căutați în forum</b>
For specific help with Manjaro we have a dedicated online forum where you can search for topics, or create one yourself! This is probably the next best place to go for collaboration, discussion and assistance. Ask for help, post your thoughts, or outline some suggestions. Don't be shy! Pentru ajutor specific Manjaro avem un forum online dedicat unde puteți căuta subiecte sau puteți crea unul specific pentru problema întâmpinată! Forumul este cel mai bun loc virtual pentru colaborare, discuții și asistență tehnică. Cereți ajutor cu încredere, postați-vă opiniile sau faceţi sugestii.
The Manjaro forum is divided into sub-forums for different topics and environments, please post your query in the appropriate place! Forumul Manjaro este împărțit în sub-forumuri pentru diferite subiecte și medii, vă rugăm să postați interogarea în categoria potrivită!
<b>Join us on IRC (Internet Relay Chat)</b> <b>Cinectaţi-vă cu noi pe IRC (Internet Relay Chat)</b>
Another option is to join us on IRC by joining our #manjaro channel on the chat.freenode.net servers. O altă opțiune este IRC prin conectarea la canalul nostru #manjaro pe serverele chat.freenode.net.
<b>Sign up to a mailing list</b> <b>Înscrieți-vă la lista de discuții</b>
Another way to get help is to email questions to Manjaro mailing list (you can also search the history for past discussions). Simply sign up to the list you prefer and follow the instructions. There is a list dedicated to several topics, just take a look! O altă modalitate de a obține ajutor este să trimiteți întrebări la lista de discuții Manjaro (puteți căuta și istoricul discuțiilor anterioare). Pur și simplu înscrieți-vă la una pe care o preferați și urmați instrucțiunile. Există o listă dedicată mai multor subiecte, vă invităm să o consultaţi!
<big>Other resources</big> <big>Alte resurse</big>
- <a href="http://forum.manjarolinux.de">Manjaro Germany</a> - Official, support for our german community. - <a href="http://forum.manjarolinux.de">Manjaro Germania</a> - Oficial, sprijin pentru comunitatea noastră germană.
- <a href="https://aur.archlinux.org">AUR Repository</a> - Extra software not in the regular repositories, built from source. - <a href="https://aur.archlinux.org">AUR Repository</a> - Software-ul suplimentar, neoficial construit de la sur.
- <a href="https://wiki.manjaro.org">Manjaro Wiki</a> - Official wiki for Manjaro. - <a href="https://wiki.manjaro.org">Manjaro Wiki</a> - wiki oficial Manjaro.
- <a href="http://wiki.archlinux.org">Arch Wiki</a> - Official wiki for Arch. - <a href="http://wiki.archlinux.org">Arch Wiki</a> - wiki oficial Arch.
- <a href="https://kiwiirc.com/nextclient/irc.freenode.net/?nick=manjaro-web%7C?#manjaro">IRC Chat</a> - Live talk and help by users for users. - <a href="https://kiwiirc.com/nextclient/irc.freenode.net/?nick=manjaro-web%7C?#manjaro">IRC Chat</a> - Discuție live și ajutor de la utilizatori pentru alţi utilizatori.
<big>Suggestions</big> <big>Sugestii</big>
Got a suggestion on how we can make Manjaro better? Found something you want included, or want to help out? Please let us know, by posting your suggestion on the forum or drop by on IRC. Sugestiile cu privire la modul în care putem face Manjaro mai bun şi mai stabil, ceva ce merită inclus în materie de software, sau metode de ajutor mai eficiente sunt toate binevenite pe forum sau pe canalul IRC.
Thank you! Mulţumim!
We hope you enjoy using Manjaro! Sperăm să utilizaţi Manjaro cu plăcere!
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment