Commit 2de5b3cf authored by Frede Hundewadt's avatar Frede Hundewadt
Browse files

Update data/pages/da/release

parent f1bbe765
<big>Manjaro 19.0</big>
Vi er glade for at offentliggøre en ny stabil udgivelse af Manjaro Linux, Kyria.
We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, we call Kyria.
Xfce-udgaven er fortsat vores stolthed og har fået den opmærksomhed, den fortjener. Få kan hævde at tilbyde en sådan poleret, integreret og førende Xfce-oplevelse. Med denne udgivelse følger Xfce 4.14 og fokus har været at at finpudse brugeroplevelsen med desktop og windows manager. Det gennemgående tema er Matcha. Den nye funktion Display-profiler giver dig mulighed for at gemme en eller flere profiler til din foretrukne skærmkonfiguration. For at gøre det lidt lettere har vi implementeret automatisk anvendelse af profiler, når nye skærme er tilsluttet.
The Xfce edition remains our flagship offering and has received the attention it deserves. Few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14 and have mostly focused on polishing the user experience with the desktop and window manager. Also we have switched to a new theme we call Matcha. The new feature Display-Profiles allows you to store one or more profiles for your preferred display configuration. To make the deal even sweeter we have implemented auto-application of profiles when new displays are connected.
Vores KDE-udgave giver det kraftfulde Plasma 5.17-skrivebordsmiljø et unikt udseende og præg, som vi er designet specifikt til denne version. Det komplette sæt af Breath2-temaer inkluderer lyse og mørke versioner, animerede vinduer, Konsole-profiler, Yakuake-temaer og mange flere små detaljer. Vi har givet tekst programmet Kate nogle ekstra farveskemaer og tilbyder Plasma-Simplemenu som et alternativ til den traditionelle Kickoff-Launcher. Med et bredt udvalg af de nyeste KDE-Apps 19.12.2 og andre applikationer stræber Manjaro-KDE at være et alsidigt og elegant miljø klar til alle dine daglige behov.
Our KDE edition provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.17 desktop environment with a unique look-and-feel which we completely re-designed for this release. The full set of Breath2-themes includes light and dark versions, animated splash-screen, Konsole profiles, Yakuake skins and many more little details. We have rounded off text editor Kate with some additional color schemes and offer Plasma-Simplemenu as an alternative to the traditional Kickoff-Launcher. With a wide selection of latest KDE-Apps 19.12.2 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
Med vores Gnome-udgave baseret på 3.34-serien inkluderer vi en visuel opdatering til mange applikationer og selve skrivebordet. Indstillingerne for baggrundsvalg er også redesign, hvilket gjorde det lettere at vælge brugerdefinerede baggrunde. Som standard tilføjede vi vores eget dynamiske baggrund, der ændres gennem dagen. GNOME 3.34 introducerer også brugerdefinerede mapper i applikationsoversigten: Træk blot et programikon oven på en anden for at oprette en mappe. Mapper fjernes automatisk igen, når alle ikoner er trukket ud af dem. Med et enklere desktoplayout får vi mere stabilitet. Vores nye Gnome-Layout-switcher giver dig mulighed for nemt at ændre dit desktoplayout med forudindstillede layouts, der efterligner populære operativsystemer. Tilgængelige layout er: Manjaro, Vanilla Gnome, Mate/Gnome2, Traditional/Windows, Moderne/MacOs, Unity/Ubuntu Theme. Vi skifter også automatisk mellem mørkt og lyst tema, når nattelys aktiveres. Et nyt tema til login-skærmen og tilføjelsen af ​​Feral's Gamemode afslutter vores Gnome-udgave.
With our Gnome edition based on 3.34 series we include a visual refresh for numerous applications and the desktop itself. The background selection settings also received a redesign, making it easier to select custom backgrounds. By default we added our own dynamic wallpaper that changes throughout the day. GNOME 3.34 also introduces custom folders in the application overview: Simply drag an application icon on top of another to create a folder. Folders are automatically removed again when all icons have been dragged out of them. With a simpler desktop layout we gain more stability. Our new Gnome-Layout-Switcher enables you to change your desktop layout easily with preset layouts mimicking popular operating systems. Available layouts are: Manjaro, Vanilla Gnome, Mate/Gnome2, Traditional Desktop/Windows, Modern Desktop/MacOs, Unity/Ubuntu Theme. We also automatically change between dark and light theme when Nightlight is triggered. A new theme for the login screen and the addition of Feral's Gamemode round up our Gnome edition.
Kernel 5.4 LTS bruges til denne udgivelse, såsom de seneste tilgængelige drivere til dato. I forhold til den sidste version af installationsmediet er vores værktøjer blevet forbedret og poleret.
Kernel 5.4 LTS is used for this release, such as the latest drivers available to date. Relative to the last installation media release, our tools have been improved and polished.
Pamac 9.3-serien er opdateret. Med en mere robust og pålidelig transaktionsbackend skulle vores opdateringsproces være meget bedre nu. Vi forbedrede også pakkesortering efter relevans i vores GTK-UI. I udviklingen af vores pakkehåndtering har vi som standard aktiveret snap- og flatpak-support. Du kan nu installere snaps eller flatpaks meget nemt med vores nye værktøj Bauh og gøre brug af et meget større udvalg af nyeste Linux-applikationer.
Pamac 9.3 series received a few updates. With a more robust and reliable transaction backend our update process should be much smoother now. Also we improved package sorting by relevance in our GTK-UI. Enhancing our package management we have enabled snap and flatpak support by default. You can now install snaps or flatpaks very easily with our new tool Bauh and make use of an even much larger selection of latest Linux applications.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Kyria.
Vi håber, du nyder denne udgivelse og fortæl os, hvad du synes om Kyria.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment