Commit cab22d2f authored by Bernhard Landauer's avatar Bernhard Landauer
Browse files

Merge branch 'relase-notes-turkish' into 'master'

Relase notes turkish

See merge request !78
parents 0442dec7 d8f2646c
......@@ -6,11 +6,11 @@ Xfce hak ettiği ilgiyi aldı ve en iyi sürümümüz olmaya devam ediyor. Çok
Bu sürüm ile birlikte KDE sürümümüz, güçlü, olgun ve zengin özelliklere sahip Plasma 5.18 masaüstü ortamını ve yeniden tasarladığımız temamızı içerir. Breath2 temalarının tamamı açık ve koyu sürümleri, animasyonlu açılış ekranı, Konsole profilleri, Yakuake kaplamaları ve daha pek çok küçük ayrıntıyı içerir. Metin editörü Kate'i ek renk şemaları ve geleneksel Kickoff-Launcher'a alternatif olarak Plasma-Simplemenu'yu sunuyoruz. En son sürümü ile KDE-Apps 20.04 ve diğer uygulamaların geniş bir yelpazesi ile Manjaro-KDE, tüm günlük ihtiyaçlarınız için hazır çok yönlü ve zarif bir ortam olmayı hedeflemektedir.
With our Gnome edition based on 3.36 series we include visual refreshes for a number of applications and interfaces, particularly noteworthy being the login and unlock interfaces. GNOME shell extensions are now managed using a new Extensions app which handles updating, configuring and removing or disabling extensions. A Do Not Disturb button was added to the notifications popover. When enabled, notifications are hidden until the button is toggled off. By default our own dynamic wallpaper changes its colour theme throughout the day. Additionally we updated GDM and improved our Gnome-Layout-Switcher a lot. We updated our list of pre-installed packages, zsh is the new default shell and applications are now sorted in folders in a clean app drawer.
Gnome 3.36 serisi ile birlikte özellikle giriş ve kilit ekranı başta olmak üzere bir çok uygulama ve arayüz yenilikleri içermektedir. Gnome eklentileri artık yeni eklentiler uygulaması ile yönetilebilir hale geldi. Eklentiler uygulaması ile eklentileri güncelleyebilir, yüklü eklentilerin ayarlarını değiştirebilir, eklenti kaldırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bildirim uygulamasına rahatsız etme butonu eklendi. Böylelikle bu seçenek aktif olduğu sürece bildirimler gizlenir. Varsayılan dinamik duvar kağıdı uygulamamız gün boyunca renk temasını değiştirir. Ek olarak GDM ve Gnome-Layout-Switcher güncelledik. Ön yüklü uygulamalarımızı düzenledik, zsh ve düzenli klasörlenmiş bir uygulamalar ekranı ile birlikte güncellemelerimizi tamamladık.
Pamac 9.4 series received a few updates. Enhancing our package management we have enabled snap and flatpak support by default. You can now install snaps or flatpaks very easily with Pamac in UI and terminal to make more use of an even much larger selection of latest Linux applications. For Gnome users we enabled similar features as supported by Gnome-Software to get more package information by simply right clicking them in gnome-shell app drawer. And if you search for an app you don't have, pamac offers to install it for you
Pamac 9.4 serisi bir kaç yeni güncelleme içermektedir. Paket yöneticimizde snap ve flatpak varsayılan olarak aktif edilmiştir. Artık daha fazla uygulamaya Pamac arayüzünden veya terminal kullanarak erişebilirsiniz.Gnome kullanıcıları için, Gnome-Software tarafından desteklenen benzer özellikleri, gnome-shell uygulama çekmecesinde sağ tıklatarak daha fazla paket bilgisi almak için etkinleştirdik. Ve sahip olmadığınız bir uygulamayı ararsanız, pamac sizin için yüklemeyi önerir.
Manjaro Architect supports now ZFS installation by providing the needed kernel modules.
Manjaro Architect ZFS kurulumunu gerekli çekirdek modüllerini sağlayarak gerçekleştirir.
5.6 LTS çekirdek sürümü ile güncel sürücüleri sizlerle buluşturur. Yayınlanan son sürüm ile araçlarımız iyileştirildi ve geliştirildi.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment