Commit 7c5e6f73 authored by Oğuz Kağan EREN's avatar Oğuz Kağan EREN

translated until part III

parent a232d40c
......@@ -7566,7 +7566,7 @@ r olacağını gösterir.
\end_layout
\begin_layout Subsection
Shrink the C: drive partition
C: sürücü bölümünü küçültme
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -7590,12 +7590,11 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
Select the partition used as the C: drive by Windows and
Windows tarafından C: sürücüsü olarak kullanılan bölümü seçin ve
\series bold
Edit
düzenle
\series default
it.
It should be the biggest one.
yin.
\end_layout
\end_inset
......@@ -7629,11 +7628,11 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
Then, use the slider at the top of the window that pops up to reduce its
size.
The left part of the bar with a slight 3D effect represents the portion
of the partition that contains data.
You cannot shrink the partition below this threshold.
Ardından, boyutunu azaltmak için açılan pencerenin üstündeki kaydırıcıyı
kullanın.
Çubuğun sol tarafındaki hafif bir 3D efekti, bölümün veri içeren kısmını
temsil eder.
Bu eşiğin altındaki kısmı daraltamazsınız.
\end_layout
\end_inset
......@@ -7654,7 +7653,7 @@ Then, use the slider at the top of the window that pops up to reduce its
\end_layout
\begin_layout Subsection
Create a swap partition
Bir takas bölümü oluşturun
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -7678,11 +7677,11 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
Next, select the freed space and click on
Ardından serbest kalan alanı seçin ve
\series bold
Create
Oluştur
\series default
.
'a tıklayın.
\end_layout
\end_inset
......@@ -7716,14 +7715,14 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
We will now create a swap partition, which is used if your computer runs
out of RAM.
It is generally a few GB large and uses the
Şimdi bilgisayarınızın RAM'inde yeterli alan kalmadığında kullanılan bir
takas bölümü oluşturacağız.
Genellikle birkaç GB büyüklüğündedir ve
\series bold
linuxswap
\series default
file system.
You do not need to mount it.
dosya sistemini kullanmaktadır.
Monte(mount) etmenize gerek yok.
\end_layout
\end_inset
......@@ -7744,7 +7743,7 @@ linuxswap
\end_layout
\begin_layout Subsection
Create the other partitions
Diğer bölümleri oluştur
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -7768,12 +7767,12 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
Now you can create some new partitions for Manjaro! Here I chose the simplest
partition scheme, as I created a single partition mounted as / and with
the ext4 file system.
No matter the partition scheme you choose, there must be one partition
mounted under /.
The rest is up to you.
Şimdi Manjaro için yeni bölümler oluşturabilirsiniz! Burada / ve ext4 dosya
sistemine monte edilmiş tek bir bölüm oluşturduğum için en basit bölüm
şemasını seçtim.
Seçtiğiniz bölüm şeması ne olursa olsun, / altına yerleştirilmiş bir bölüm
olmalıdır.
Gerisi size kalmış.
\end_layout
\end_inset
......@@ -7794,7 +7793,7 @@ Now you can create some new partitions for Manjaro! Here I chose the simplest
\end_layout
\begin_layout Subsection
Look back and confirm
Kontrol et ve onayla
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -7818,14 +7817,13 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
You can then continue through the rest of the installer up until the summary.
As always, this is your very last chance to review the changes you are
about to make.
If you are satisfied with them, you can click
Özet kısmı, yapmak üzere olduğunuz değişiklikleri gözden geçirmek için bu
son şansınız.
Ayarlarınızdan memnunsanız,
\series bold
Next
\series default
and proceed with the installation!
(İleri) düğmesini tıklatabilir ve kuruluma devam edebilirsiniz!
\end_layout
\end_inset
......@@ -7839,7 +7837,7 @@ Next
\end_layout
\begin_layout Chapter
Encrypting your partitions
Bölümleri şifrelemek
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -7853,24 +7851,19 @@ name "encryption"
\end_layout
\begin_layout Standard
In order to prevent others from accessing the data stored on your drive,
you may want to encrypt your partitions.
LUKS (
\emph on
Linux Unified Key Setup
\emph default
) is a tool developed to that end.
Luckily, the Calamares installer has built-in support for LUKS, which makes
encrypting your system a breeze! To access the data stored on the drive,
a passphrase of your choosing will have to be given.
Anyone who does not know it will be unable to access the data.
The process of encrypting your system is very similar on both BIOS and
UEFI systems.
A BIOS system is used below as an example.
Başkalarının sürücünüzde depolanan verilere erişmesini önlemek için, bölümlerini
zi şifrelemek isteyebilirsiniz.
LUKS (Linux Unified Key Setup) bu amaçla geliştirilmiş bir araçtır.
Neyse ki, Calamares kurulum programı, sisteminizi şifrelemeyi çok kolaylaştıran
LUKS için yerleşik desteğe sahiptir! Sürücüde depolanan verilere erişmek
için seçtiğiniz bir parola belirtilmelidir.
Bunu bilmeyen herkes verilere erişemez.
Sisteminizi şifreleme süreci hem BIOS hem de UEFI sistemlerinde çok benzer.
Örnek olarak aşağıda bir BIOS sistemi kullanılmıştır.
\end_layout
\begin_layout Section
Assisted installation
Yardımlı kurulum
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -7894,21 +7887,10 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
In all assisted installation options (
\emph on
Install alongside
\emph default
,
\emph on
Replace a partition
\emph default
and
\emph on
Erase disk
\emph default
), a checkbox above the two status bars enables you to automatically encrypt
your system during the installation.
Tick it to enable encryption.
Tüm yardımlı yükleme seçeneklerinde (Birlikte yükleme, Bölüm değiştirme
ve Diski sil), iki durum çubuğunun üzerindeki bir onay kutusu, yükleme
sırasında sisteminizi otomatik olarak şifrelemenize olanak tanır.
Şifrelemeyi etkinleştirmek için işaretleyin.
\end_layout
\end_inset
......@@ -7942,10 +7924,10 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
You will then be asked for the passphrase you want to use.
You will be prompted for this passphrase every time you boot your computer,
before reaching the GRUB menu.
Be sure to choose something you will remember!
Daha sonra kullanmak istediğiniz şifreyi girmeniz istenecektir.
GRUB menüsüne gelmeden önce, bilgisayarınızı her açtığınızda, sizden bu
parola istenir.
Hatırlayacağınız bir şey seçtiğinizden emin olun!
\end_layout
\end_inset
......@@ -7966,9 +7948,8 @@ You will then be asked for the passphrase you want to use.
\end_layout
\begin_layout Standard
The file system to be used will change to LUKS, confirming that your new
installation will be encrypted! The rest of the installation is the same
as in all the other cases.
Kullanılacak dosya sistemi LUKS olarak değişecek ve yeni kurulumunuzun şifrelene
ceğini teyit edecek! Yüklemenin geri kalanı diğer tüm durumlarla aynıdır.
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -7992,11 +7973,11 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
When booting, a prompt will appear asking for your passphrase.
Characters won't show up when typed, so don't be surprised! If the correct
passphrase is entered, you will be redirected to the GRUB menu.
Otherwise, you will be unable to access your system.
You are given a single try every time you boot up your computer.
Önyükleme yaparken, parolanızı isteyen bir bilgi istemi görünecektir.
Yazarken karakterler görünmez, bu yüzden şaşırmayın! Doğru parola girilirse,
GRUB menüsüne yönlendirileceksiniz.
Aksi takdirde, sisteminize erişemezsiniz.
Bilgisayarınızı her başlatışınızda tek bir deneme hakkınız olur.
\end_layout
\end_inset
......@@ -8014,7 +7995,7 @@ When booting, a prompt will appear asking for your passphrase.
\end_layout
\begin_layout Section
Manual installation
Manuel kurulum
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -8038,13 +8019,8 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
In the manual installation option, encryption can be set up when creating
a partition.
A checkbox will offer it to you, just below the
\emph on
File System
\emph default
menu.
Manuel kurulum seçeneğinde, bir bölüm oluştururken şifreleme ayarlanabilir.
Dosya Sistemi menüsünün hemen altında bir onay kutusu göreceksiniz.
\end_layout
\end_inset
......@@ -8078,9 +8054,9 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
When ticking the box, you will be asked to enter a passphrase.
You will be prompted for it everytime you boot up your computer, much like
in the assisted installation options.
Kutuyu işaretlerken sizden bir parola girmeniz istenir.
Yardımlı yükleme seçeneklerinde olduğu gibi, bilgisayarınızı her başlattığınızd
a bu şifre istenir.
\end_layout
\end_inset
......@@ -8094,7 +8070,7 @@ When ticking the box, you will be asked to enter a passphrase.
\end_layout
\begin_layout Part
Welcome to Manjaro
Manjaro'ya Hoşgeldiniz
\end_layout
\begin_layout Chapter
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment