Commit f34d9e41 authored by Oğuz Kağan EREN's avatar Oğuz Kağan EREN

translated until adding a printer

parent 7c5e6f73
......@@ -8074,7 +8074,7 @@ Manjaro'ya Hoşgeldiniz
\end_layout
\begin_layout Chapter
The Manjaro desktop
Manjaro masaüstü
\begin_inset Index idx
status open
......@@ -8104,16 +8104,16 @@ setcounter{figure}{0}
\end_layout
\begin_layout Section
Congratulations on installing Manjaro Linux!
Tebrikler Manjaro Linux'u kurdunuz!
\end_layout
\begin_layout Standard
Once you have logged in you will be presented with the Manjaro desktop.
The Manjaro Hello welcome screen will load automatically and this gives
you some useful links to documentation, ways to get help and support from
the Manjaro community, and some ways you can get involved with the project.
Remember that Manjaro is free and open-source software: it relies on contributi
ons from its user and developer community!
Giriş yaptıktan sonra sizi Manjaro masaüstü karşılayacaktır.
Manjaro Hello hoş geldiniz ekranı otomatik olarak görünecek ve size dokümantasy
on için bazı yararlı bağlantılar, Manjaro topluluğundan yardım ve destek
almanın yollarını ve projeye katılabileceğiniz bazı yolları sunacaktır.
Manjaro'nun ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım olduğunu unutmayın: kullanıcı
ve geliştirici topluluğunun katkılarına güvenir!
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -8137,7 +8137,7 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
The Manjaro Xfce Desktop with Manjaro Hello.
Manjaro Hello ile Manjaro Xfce Masaüstü.
\end_layout
\end_inset
......@@ -8151,13 +8151,13 @@ The Manjaro Xfce Desktop with Manjaro Hello.
\end_layout
\begin_layout Standard
If you don't want the welcome screen to load each time you log in, just
set the
Her giriş yaptığınızda karşılama ekranının yüklenmesini istemiyorsanız,
sadece pencerenin sağ alt köşesinde bulunan
\series bold
Launch at start
Başlangıçta başlat
\series default
option off at the bottom right of the window.
Don't worry: you can always find it again in the applications menu.
seçeneğini kapalı konuma getirin.
Endişelenmeyin: Uygulamalar menüsünde Manjaro Hello yer alacaktır.
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -8181,7 +8181,7 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
The Manjaro Xfce Desktop
Manjaro Xfce Masaüstü
\end_layout
\end_inset
......@@ -8195,47 +8195,30 @@ The Manjaro Xfce Desktop
\end_layout
\begin_layout Standard
Let's now take a look at your new operating system! A notification area
can be found on the top right, where system messages are displayed.
At the top left are the icons currently displayed on the desktop.
At the bottom left is the applications menu, where installed applications
can be found and launched.
Next to it are buttons of opened windows.
A workspace switcher is then located to the right.
Workspaces are desktops placed next to each other.
Then, various system indicators such as battery power, updates, internet
connection and volume can be found.
Finally, at the bottom right are a clock with a calendar as well as a shutdown
button.
Şimdi yeni işletim sisteminize bir göz atalım! Sağ üstte, sistem mesajlarının
görüntülendiği bir bildirim alanı bulunabilir.
Sol üstte, masaüstünde o anda görüntülenen simgeler bulunur.
Sol alt kısımda yüklü uygulamaların bulunduğu ve başlatılabildiği uygulamalar
menüsü bulunur.
Yanında açılan pencerelerin düğmeleri var.
Bir çalışma alanı değiştirici daha sonra sağa yerleştirilir.
Çalışma alanları yan yana yerleştirilmiş masaüstleridir.
Daha sonra, pil gücü, güncellemeler, internet bağlantısı ve ses gibi çeşitli
sistem göstergeleri bulunabilir.
Son olarak, sağ altta, kapat düğmesinin yanı sıra takvimi olan bir saat
bulunur.
\end_layout
\begin_layout Standard
The applications menu is the easiest way of starting the software programs
that are installed on your Manjaro system.
The icon for this is at the bottom left corner of the screen.
Go ahead and click on it now!
Uygulamalar menüsü, Manjaro sisteminizde kurulu olan yazılım programlarını
başlatmanın en kolay yoludur.
Bunun simgesi ekranın sol alt köşesindedir.
Devam et ve şimdi tıkla!
\begin_inset Flex Marginnote
status open
\begin_layout Plain Layout
You can also press the
\begin_inset Quotes eld
\end_inset
Windows
\begin_inset Quotes erd
\end_inset
or
\begin_inset Quotes eld
\end_inset
Super
\begin_inset Quotes erd
\end_inset
key on your keyboard.
Handy!
Ayrıca klavyenizdeki "Windows" veya "Süper" tuşuna da basabilirsiniz.
\end_layout
\end_inset
......@@ -8264,8 +8247,7 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
Software applications that are installed will be displayed in the applications
menu.
Yüklenen uygulamalar, uygulamalar menüsünde görüntülenecektir.
\end_layout
\end_inset
......@@ -8279,8 +8261,7 @@ Software applications that are installed will be displayed in the applications
\end_layout
\begin_layout Standard
You can see that the five main software applications have an item in the
Beş ana uygulamayı
\begin_inset Quotes eld
\end_inset
......@@ -8298,10 +8279,10 @@ Favourites
\begin_inset Quotes erd
\end_inset
menu.
This allows rapid access to software you most often use.
To add or remove an item from the Favourites menu, just right-click on
it and select the option you want.
menüsünde görebilirsiniz.
Bu, en sık kullandığınız yazılıma hızlı erişim sağlar.
Sık Kullanılanlar menüsünden bir öğe eklemek veya kaldırmak için, üzerine
sağ tıklayın ve istediğiniz seçeneği seçin.
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -8322,7 +8303,7 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
Add to Favourites
Favorilere ekle
\end_layout
\end_inset
......@@ -8353,7 +8334,7 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
Remove from Favourites
Favorilerinden kaldır
\end_layout
\end_inset
......@@ -8367,8 +8348,8 @@ Remove from Favourites
\end_layout
\begin_layout Standard
For now, let's look in turn at these five applications to give an idea of
what awaits you!
Şimdilik, sizi neyin beklediğiyle ilgili bir fikir vermek için sırayla bu
beş uygulamaya bakalım!
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -8417,19 +8398,14 @@ status open
\series bold
Terminal Emulator
\series default
, or terminal, allows you to perform text-based commands.
Although it initially seems unfriendly it is incredibly powerful and allows
access to commands that are difficult to accomplish with a graphical interface.
In this example, I have listed (
\family typewriter
ls
\family default
) the files in my home directory.
\begin_inset Newline newline
\end_inset
Learning how to use the terminal is not needed for running Manjaro.
It's highly recommended, however; check out sites like
, veya terminal, metin tabanlı komutları uygulamanıza olanak verir.
Başlangıçta zor görünmesine rağmen inanılmaz derecede güçlüdür ve grafiksel
bir arayüzle gerçekleştirilmesi zor olan komutlara gerçekleştirmeyi mümkün
kılar.
Bu örnekte, ev dizinimdeki dosyaları listeledim (ls).
Terminalin nasıl kullanılacağını öğrenmek Manjaro'yu çalıştırmak için gerekli
değildir.
Ancak, şiddetle tavsiye edilir;
\begin_inset Flex URL
status open
......@@ -8454,7 +8430,7 @@ http://linuxcommand.org/
\end_layout
\begin_layout Section
File Manager
Dosya Yöneticisi
\begin_inset Index idx
status open
......@@ -8490,11 +8466,11 @@ status open
\begin_layout Plain Layout
\series bold
File Manager
Dosya Yöneticisi
\series default
is a graphical interface for managing your documents and directories.
Most file managers work in a similar way; if you've used another, you can
use this one!
, belgelerinizi ve dizinlerinizi yönetmek için grafiksel bir arayüzdür.
Dosya yöneticilerinin çoğu benzer şekilde çalışır; eğer başka birini kullandıys
an, bunu da kullanabilirsin!
\end_layout
\end_inset
......@@ -8515,7 +8491,7 @@ File Manager
\end_layout
\begin_layout Section
Web Browser
İnternet tarayıcısı
\begin_inset Index idx
status open
......@@ -8551,12 +8527,12 @@ status open
\begin_layout Plain Layout
\series bold
Web Browser
İnternet tarayıcısı
\series default
allows you to visit and view web pages so you can read news stories, check
the weather forecast, and all the rest.
If you have a particular preference for a browser that is not installed
by default, you can easily add another one as shown in section
web sayfalarını ziyaret etmenize ve görüntülemenize olanak sağlar, böylece
haberleri okuyabilir, hava tahminlerini ve diğerlerini okuyabilirsiniz.
Varsayılan olarak kurulmamış bir tarayıcı için özel bir tercihiniz varsa,
\series bold
\begin_inset CommandInset ref
......@@ -8567,7 +8543,7 @@ reference "install_software"
\series default
.
bölümünde gösterildiği gibi kolaylıkla bir tane daha ekleyebilirsiniz..
\end_layout
\end_inset
......@@ -8581,7 +8557,7 @@ reference "install_software"
\end_layout
\begin_layout Section
Mail Reader
Mail Yöneticisi
\begin_inset Index idx
status open
......@@ -8617,15 +8593,14 @@ status open
\begin_layout Plain Layout
\series bold
Mail Reader
Mail Yöneticisi
\series default
allows you to read and send email.
You will have to add your email account when you first run the application
(in a similar way to all mail readers) but once that is set up you should
be good to go! As with the web browser, there are a range of choices for
mail reader.
For example, if you prefer Claws, Sylpheed or Evolution you can install
it!
e-posta okuyup göndermenizi sağlar.
Uygulamayı ilk çalıştırdığınızda (tüm posta okuyucularına benzer şekilde)
e-posta hesabınızı eklemeniz gerekir.
Web tarayıcısında olduğu gibi, posta okuyucusu için çeşitli seçenekler
vardır.
Örneğin, Claws, Sylpheed veya Evolution'ı tercih ederseniz kurabilirsiniz!
\end_layout
\end_inset
......@@ -8646,7 +8621,7 @@ Mail Reader
\end_layout
\begin_layout Section
Add/Remove Software
Uygulama Ekle/Kaldır
\begin_inset Index idx
status open
......@@ -8680,31 +8655,27 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
The
\series bold
Package Manager
\series default
allows you to search for, install, and remove software applications.
In this example I have searched for the Chromium web browser, and am about
to install it.
Once I'm happy with my selections I can click on
\series bold
Apply
Paket Yöneticisi
\series default
to continue.
, yazılım uygulamalarını aramanızı, yüklemenizi ve kaldırmanıza olanak sağlar.
Bu örnekte Chromium web tarayıcısını aradım ve yüklemek üzereyim.
Seçimlerimi yaptıktan sonra Devam etmek için Uygula'yı tıklatabilirim.
\begin_inset Newline newline
\end_inset
There are two main software managers in Manjaro :
Manjaro'da iki ana yazılım yöneticisi var:
\series bold
Pamac
\series default
(installed with the Xfce edition) and
(Xfce sürümünde yüklü gelir) ve
\series bold
Octopi
\series default
(installed with the KDE edition).
Installation of new software is covered in details in section
(KDE sürümü ile yüklü gelir).
Yeni yazılımın kurulumu
\series bold
\begin_inset CommandInset ref
......@@ -8715,7 +8686,7 @@ reference "install_software"
\series default
.
bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
\end_layout
\end_inset
......@@ -8736,7 +8707,7 @@ reference "install_software"
\end_layout
\begin_layout Chapter
Getting help
Yardım Almak
\begin_inset Index idx
status open
......@@ -8766,18 +8737,18 @@ setcounter{figure}{0}
\end_layout
\begin_layout Standard
There are a variety of ways of getting help and support about Manjaro, as
well as finding out more about the project.
You can just browse, or register if you want to get involved!
Proje hakkında daha fazla bilgi edinmenin yanı sıra Manjaro hakkında yardım
ve destek almanın çeşitli yolları vardır.
Katılmak istiyorsanız sadece göz atabilir veya kayıt olabilirsiniz!
\end_layout
\begin_layout Standard
Remember that Manjaro is run by its community.
Without a community there would be no Manjaro!
Manjaro'nun topluluğu tarafından yönetildiğini unutmayın.
Bir topluluk olmasa Manjaro olmazdı!
\end_layout
\begin_layout Section
Whichever method you use, we look forward to meeting you!
Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, sizinle tanışmayı dört gözle bekliyoruz!
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -8801,8 +8772,8 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
The Manjaro Hello screen has links to some excellent resources.
It's well worth taking the time to have a look at each of them.
Manjaro Hello ekranında bazı mükemmel kaynaklara bağlantılar bulunur.
Her birine bir göz atmak için zaman ayırmaya değer.
\end_layout
\end_inset
......@@ -8823,7 +8794,7 @@ The Manjaro Hello screen has links to some excellent resources.
\end_layout
\begin_layout Section
Discussion forum
Tartışma forumu
\begin_inset Index idx
status open
......@@ -8874,10 +8845,10 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
The Manjaro discussion forum is a great place to find out more about the
project.
You can connect at any time, leave questions or replies, and come back
to them later.
Manjaro tartışma forumu, proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için harika
bir yer.
İstediğiniz zaman bağlantı kurabilir, soru veya cevap bırakabilir ve daha
sonra geri dönebilirsiniz.
\end_layout
\end_inset
......@@ -8908,7 +8879,7 @@ IRC
\end_inset
channels
kanalları
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -8949,10 +8920,10 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
Join #manjaro on irc.freenode.net, whether via a web or desktop client, and
you'll find a very nice bunch of people ready to chat! To talk on the IRC
channel you will have to connect first.
Hexchat, which enables you to do so, comes installed in the Xfce edition.
Bir web veya masaüstü istemcisi aracılığıyla irc.freenode.net'te #manjaro'ya
katılın ve sohbet etmeye hazır çok güzel bir grup insan bulacaksınız! IRC
kanalı üzerinde konuşmak için önce bağlanmanız gerekir.
Bunu yapmanızı sağlayan Hexchat, Xfce sürümünde yüklü olarak geliyor.
\end_layout
\end_inset
......@@ -8966,8 +8937,7 @@ Join #manjaro on irc.freenode.net, whether via a web or desktop client, and
\end_layout
\begin_layout Standard
German, French and Russian IRC channels are also available, respectively
at #manjaro-de, #manjaro-fr and #manjaro-ru.
Türkçe IRC kanalı da #linuxpark'tır.
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -8987,7 +8957,7 @@ Mailing list
\end_inset
Mailing list
Mail Listesi
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -9028,10 +8998,10 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
If you prefer to use email there are several mailing lists that you can
use to stay up-to-date with announcements and development, as well as ask
questions.
At the moment, though, most people use either the forums or IRC.
E-posta kullanmayı tercih ederseniz, duyurular ve gelişmelerden haberdar
olmak ve sorular sormak için kullanabileceğiniz çeşitli posta listeleri
vardır.
Şu anda, çoğu insan, forumu veya IRC'yi kullanıyor.
\end_layout
\end_inset
......@@ -9096,10 +9066,10 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
The wiki is essentially an online user manual.
It has a huge range of information, hints, tips, and instructions on getting
the most out of your Manjaro system.
If you need to know how to do something, chances are it's on the wiki!
Wiki aslında bir çevrimiçi kullanım kılavuzudur.
Manjaro sisteminizden en iyi şekilde yararlanmak için çok çeşitli bilgiler,
ipuçları, ipuçları ve talimatlar vardır.
Bir şeyi nasıl yapacağını bilmek istersen, şansın wiki'de!
\end_layout
\end_inset
......@@ -9113,7 +9083,7 @@ The wiki is essentially an online user manual.
\end_layout
\begin_layout Chapter
Maintaining your system
Sisteminizi bakımı
\begin_inset Index idx
status open
......@@ -9143,7 +9113,7 @@ setcounter{figure}{0}
\end_layout
\begin_layout Section
Changing settings
Ayarların değiştirilmesi
\begin_inset Index idx
status open
......@@ -9157,13 +9127,14 @@ Settings
\end_layout
\begin_layout Standard
While the Manjaro desktop comes with a set of defaults that should work
well for most people, you might want to change things like the desktop
wallpaper and colour scheme, or perhaps how your laptop touchpad behaves.
Manjaro masaüstünde, çoğu insan için iyi çalışması gereken bir dizi varsayılan
bulunurken, masaüstü duvar kağıdı ve renk şeması gibi şeyleri veya belki
de dizüstü bilgisayarınızın dokunmatik yüzeyinin çalışma şeklini değiştirmek
isteyebilirsiniz.
\end_layout
\begin_layout Subsection
Xfce settings manager
Xfce ayar yöneticisi
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -9187,11 +9158,10 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
The Xfce desktop is highly customizable.
The settings for your user account can be accessed both via the applications
menu and the Xfce settings manager.
Either way, there's a lot of tweaking you can do! Don't worry: the changes
will only affect your user account, not any others you might have added.
Xfce masaüstü bilgisayarları özelleştirilebilir.
Kullanıcı hesabınızın ayarlarına hem uygulamalar menüsü hem de Xfce ayarları
yöneticisi aracılığıyla erişilebilir.
\end_layout
\end_inset
......@@ -9212,7 +9182,7 @@ The Xfce desktop is highly customizable.
\end_layout
\begin_layout Subsection
Manjaro Settings Manager
Manjaro Ayar Yöneticisi
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -9236,19 +9206,19 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
The
\series bold
Manjaro Settings Manager
Manjaro Ayarlar Yöneticisi
\series default
provides a set of tools for changing lower-level settings, such as those
you set during installation.
System-wide languages, keyboard layouts, users, and hardware drivers are
all taken care of from here.
It is available under
, kurulum sırasında belirlediğiniz gibi alt seviye ayarlarını değiştirmek
için bir dizi araç sunar.
Sistem genelinde diller, klavye düzenleri, kullanıcılar ve donanım sürücüleri
buradan halledilir.
Uygulamalar menüsündeki
\series bold
Settings
Ayarlar
\series default
in the applications menu.
altında bulunur.
\end_layout
\end_inset
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment