Commit 6aa8057b authored by Oğuz Kağan EREN's avatar Oğuz Kağan EREN

fix some wrongs, add manjaro hello image in turkish

parent f4ff8f11
......@@ -522,7 +522,7 @@ Manjaro, Arch Linux adlı başka bir dağıtıma dayanmaktadır.
Chat (IRC) kanallarına yönlendirilmesi gerektiğini lütfen unutmayın.
Örneğin, Ubuntu, Debian'dan türetilmiş olmasına rağmen - ve dolayısıyla
ebeveyni ile bazı benzerlikleri paylaşmasına rağmen - bu işletim sistemleri
ile nasıl çalıştıkları arasında hala önemli farklılıklar var.
arasında hala önemli çalışma farklılıkları var.
Bu, sadece “kurulumu kolay” veya “önceden yapılandırılmış” bir Arch işletim
sistemi olmaktan uzak olan Manjaro için de geçerlidir.
Manjaro ve Arch işletim sistemleri arasındaki temel farklardan bazıları:
......@@ -544,13 +544,20 @@ Manjaro yazılımı kendi bağımsız depolarından alır.
\end_layout
\begin_layout Itemize
Manjaro, Manjaro Donanım Algılama (MHWD) yardımcı programı ve Manjaro Ayarlar
Yöneticisi (MSM) gibi kendi dağıtımına özgü araçları sunar.
Manjaro, Manjaro Donanım Algılama (
\series bold
MHWD
\series default
) yardımcı programı ve Manjaro Ayarlar Yöneticisi (
\series bold
MSM
\series default
) gibi kendi dağıtımına özgü araçları sunar.
\end_layout
\begin_layout Itemize
Manjaro Arch ile karşılaştırıldığında nasıl çalıştığı konusunda pek çok
farklı farklar vardır.
Manjaro Arch ile karşılaştırıldığında çalışma konusunda pek çok farklı farklar
vardır.
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -567,7 +574,7 @@ LatexCommand tableofcontents
\end_layout
\begin_layout Chapter
Giriş
Başlangıç
\begin_inset Index idx
status open
......@@ -697,7 +704,7 @@ status open
\begin_layout Plain Layout
\begin_inset Graphics
filename images/boot/welcome-live.png
filename images/boot/manjaroya_hosgeldiniz.png
lyxscale 50
width 100text%
......@@ -710,7 +717,7 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
Welcome to Manjaro!
Manjaro'ya Hoşgeldin!
\end_layout
\end_inset
......@@ -829,8 +836,8 @@ setcounter{figure}{0}
\end_layout
\begin_layout Standard
İndirilebilecek dört resmi Manjaro sürümü ve bir resmi olmayan “topluluk”
sürümleri bulunmaktadır.
İndirilebilecek dört resmi Manjaro sürümü ve resmi olmayan “topluluk” sürümleri
bulunmaktadır.
\begin_inset Flex Marginnote
status open
......@@ -888,7 +895,7 @@ KDE Bu sürüm, K Masaüstü Ortamını içerir.
Çok fazla işlevsellik ve seçenek içeren oldukça entegre bir ortam sunar.
Aynı zamanda son derece özelleştirilebilir ve diğer baskılardan biraz farklı
bir his sunuyor.
KDE edition disk görüntü dosyaları
KDE sürümü disk görüntü dosyaları
\series bold
manjaro-kde
\series default
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment