Commit 8072432e authored by Oğuz Kağan EREN's avatar Oğuz Kağan EREN

translate continue

parent ffa0447e
......@@ -4462,9 +4462,9 @@ setcounter{figure}{0}
\end_layout
\begin_layout Standard
Calamares offers a choice of three different assisted installation options,
which we will cover here one by one.
The manual installation is presented in chapter
Calamares, burada tek tek ele alacağımız üç farklı destekli kurulum seçeneği
sunar.
Manuel kurulum, bir BIOS sistemi için
\series bold
\begin_inset CommandInset ref
......@@ -4475,7 +4475,7 @@ reference "advancedInstallBIOS"
\series default
for a BIOS system and
ve bir UEFI sistemi için
\series bold
\begin_inset CommandInset ref
......@@ -4486,30 +4486,25 @@ reference "advancedInstallUEFI"
\series default
for a UEFI system.
bölümünde sunulmaktadır.
\end_layout
\begin_layout Section
Differences in the partition setup between BIOS and UEFI systems
BIOS ve UEFI sistemleri arasındaki bölümlendirme kurulumundaki farklılıklar
\end_layout
\begin_layout Standard
The key difference in the way the partitions are arranged on a UEFI system
compared to the case with BIOS is that a small partition of a few hundred
MB must be created to house some of the files used when booting the system.
This partition must use the fat32 file system.
Luckily, in all assisted installation options, Calamares handles the creation
of this partition if it does not already exist and writes the necessary
files to it.
If the partition already exists, it is detected and used to write the files.
In this chapter, for UEFI systems, it is on partition
\emph on
sda1
\emph default
.
Also, on UEFI, no matter which method you choose to install Manjaro, you
won't be asked whether you want to install the GRUB boot loader or not.
It will be installed automatically.
Bölümlerin UEFI sisteminde BIOS'a göre temel fark, sistemi önyüklerken kullanıla
n dosyaların bir kısmını barındırmak için birkaç yüz MB'lik küçük bir bölüm
oluşturulması gerektiğidir.
Bu bölüm fat32 dosya sistemini kullanmalıdır.
Neyse ki, tüm yardımlı kurulum seçeneklerinde, Calamares bu bölümün oluşturulma
sını mevcut değilse oluşturur ve gerekli dosyaları ona yazar.
Bölüm zaten varsa, algılanır ve dosyaları yazmak için kullanılır.
Bu bölümde sda1 üzerinde bir UEFI sistemi baz alınacaktır.
Ayrıca, UEFI'de Manjaro'yu hangi yöntemi seçerseniz seçin, GRUB açılış
yükleyicisini kurmak isteyip istemediğiniz sorulmaz.
Otomatik olarak yüklenir.
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -4546,7 +4541,7 @@ status open
\begin_inset Text
\begin_layout Plain Layout
BIOS system
BIOS sistem
\end_layout
\end_inset
......@@ -4575,7 +4570,7 @@ BIOS system
\begin_inset Text
\begin_layout Plain Layout
UEFI system
UEFI sistem
\end_layout
\end_inset
......@@ -4601,11 +4596,8 @@ UEFI system
\end_layout
\begin_layout Standard
Other than that, the process involved in each assisted installation option
is the same whether you are on a UEFI or BIOS system.
Calamares takes care of the differences for you.
For specific instructions about dual-booting with Windows, see chapter
Bunun dışında, diğer tüm işlemler UEFI veya BIOS sistemlerde aynıdır.
Windows ile çift önyükleme hakkında belirli talimatlar için, bkz.
\series bold
\begin_inset CommandInset ref
......@@ -4617,14 +4609,13 @@ reference "windows10"
\series default
.
Also, note that some installation options may not be available if they
are not necessary.
For instance, you will not have the option to replace a partition on an
empty hard drive.
Ayrıca, bazı kurulum seçeneklerinin gerekli olmadıklarında aktif olmayacağını
unutmayın.
Örneğin, boş bir sabit sürücüdeki bir bölümü değiştirme seçeneğiniz olmayacak.
\end_layout
\begin_layout Section
Install Manjaro alongside an existing operating system
Manjaro'yu mevcut bir işletim sisteminin yanında yükleyin
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -4657,10 +4648,9 @@ status open
\begin_inset Caption Standard
\begin_layout Plain Layout
When clicking on a partition in the bar representing the current state,
the bottom bar will change to show this partition split in two.
Drag the demarcation to adjust the size of the new partition, as shown
in section
Geçerli durumu temsil eden çubuktaki bir bölüme tıklandığında, alt çubuk
bu bölümün ikiye bölündüğünü gösterecek şekilde değişecektir.
\series bold
\begin_inset CommandInset ref
......@@ -4671,9 +4661,10 @@ reference "windows10"
\series default
.
On a UEFI system, the suggested partition setup will mention if an existing
EFI partition was detected.
bölümünde gösterildiği gibi yeni bölümün boyutunu ayarlamak için çizgiyi
sürükleyin.
Bir UEFI sisteminde, önerilen bölüm kurulumu mevcut bir EFI bölümünün tespit
edilip edilmediğinden bahsedecektir.
\end_layout
\end_inset
......@@ -4689,7 +4680,7 @@ reference "windows10"
\begin_inset Text
\begin_layout Plain Layout
BIOS system
BIOS sistem
\end_layout
\end_inset
......@@ -4718,7 +4709,7 @@ BIOS system
\begin_inset Text
\begin_layout Plain Layout
UEFI system
UEFI sistem
\end_layout
\end_inset
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment