Commit ddde2f03 authored by Oğuz Kağan EREN's avatar Oğuz Kağan EREN

translate bios vs uefi

parent 65b0c04e
......@@ -2663,11 +2663,11 @@ Etcher
\end_layout
\begin_layout Part
Installing Manjaro
Manjaro Kurulumu
\end_layout
\begin_layout Chapter
Booting the Live environment
Canlı Ortamı Önyükleme
\begin_inset Index idx
status open
......@@ -2697,39 +2697,41 @@ setcounter{figure}{0}
\end_layout
\begin_layout Standard
Booting the Live environment, whether from CD/DVD or USB flash drive, will
give you an overview of the Manjaro Linux environment and let you test
how well it will run on your machine.
This is very useful to check before committing to install a new operating
system!
İster CD / DVD, isterse USB flash sürücüden Live ortamını başlatmak, size
Manjaro Linux ortamına genel bir bakış sunar ve makinenizde ne kadar iyi
çalışacağını test etmenizi sağlar.
Yeni bir işletim sistemi kurmadan önce kontrol etmeniz oldukça avantaj
sağlar!
\end_layout
\begin_layout Standard
For best results you should be connected to the Internet.
If you have a wired Ethernet connection, and plug in before booting the
Live environment, Manjaro will automatically set up a connection.
If you have a wireless (Wi-Fi) connection you can set up the wireless network
once you have reached the Manjaro desktop.
En iyi sonuçlar için internete bağlı olmalısınız.
Kablolu bir Ethernet bağlantınız varsa ve Canlı ortamı açmadan önce bilgisayarı
nıza bağlarsanız, Manjaro otomatik olarak bağlantı kurar.
Kablosuz (Wi-Fi) bağlantınız varsa, Manjaro masaüstüne ulaştığınızda kablosuz
ağı kurabilirsiniz.
\end_layout
\begin_layout Standard
The method of selecting the boot device varies considerably across machines.
You may need to hold one key, for example <
Önyükleme aygıtını seçme yöntemi, makineler arasında büyük ölçüde değişiklik
gösterir.
Önyükleme aygıtını seçmek için bir tuşa, örneğin
\series bold
Esc
<Esc>
\series default
>, <
,
\series bold
Del
<Del>
\series default
>, or <
veya
\series bold
F10
<F10>
\series default
>, to select the boot device.
Or, you may need to set the option in your BIOS.
If you're not sure, your machine's user guide will have detail of the method
you need, alternatively a web search will also quickly turn up the answer.
tuşuna basmanız gerekebilir.
Veya, BIOS'taki seçeneği ayarlamanız gerekebilir.
Emin değilseniz, makinenizin kullanım kılavuzunda ihtiyacınız olan yöntemin
ayrıntılarına sahip olacak, alternatif olarak bir web araması da hızla
yanıt verecektir.
\end_layout
\begin_layout Section
......@@ -2737,57 +2739,54 @@ BIOS vs UEFI
\end_layout
\begin_layout Quote
UEFI is the commonly agreed on name for both the EFI & UEFI standards which
merged.
It does not include the old EFI v1, or Apple's own non-standard version
of EFI.
UEFI, birleştirilen hem EFI hem de UEFI standartları için ortak olarak kararlaşt
ırılmış bir isimdir.
Eski EFI v1'i veya Apple'ın kendi standart dışı EFI sürümünü içermez.
\end_layout
\begin_layout Standard
Some newer hardware do not use the well-known BIOS to manage boot options.
Instead, a new one named UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) is
used.
It still has BIOS-like menus and often has a legacy mode, which uses BIOS.
UEFI often goes hand in hand with the infamous Secure Boot option that
makes it more difficult to boot operating systems outside of a select few.
If your computer came with Microsoft Windows 8 or later installed, your
computer probably uses UEFI and has Secure Boot enabled by default.
However, the Linux community reacted to this and developed means to install
and boot Linux on those systems as well.
Some installers, such as
\emph on
Calamares
\emph default
which is used by Manjaro, can even automate the process so it makes virtually
no difference to the user whether their machine uses UEFI or BIOS.
Bazı yeni donanımlar, önyükleme seçeneklerini yönetmek için iyi bilinen
BIOS'u kullanmaz.
Bunun yerine, UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) kullanılır.
Hala BIOS benzeri menülere sahip ve genellikle BIOS kullanan eski bir moda
sahip bilgisayarlar bulunmaktadır.
UEFI, işletim sistemlerini belirli bir azınlığın dışında başlatmayı daha
da zorlaştıran ünlü Güvenli Önyükleme seçeneğiyle sıklıkla el ele gider.
Bilgisayarınız Microsoft Windows 8 veya daha yeni bir sürümü yüklüyse,
bilgisayarınız muhtemelen UEFI kullanır ve varsayılan olarak Güvenli Önyükleme
özelliğini etkinleştirir.
Bununla birlikte, Linux topluluğu buna tepki vermiştir ve Linux'u bu sistemlere
yüklemek ve başlatmak için araçlar geliştirmiştir.
Manjaro tarafından kullanılan Calamares gibi bazı yükleyiciler, işlemi
otomatik hale getirebilir, böylece makinelerinde UEFI veya BIOS kullanıp
kullanmadıklarını kullanıcı için neredeyse hiç farketmez.
\end_layout
\begin_layout Subsection
Booting in UEFI mode
UEFI modunda önyükleme
\end_layout
\begin_layout Standard
\series bold
The most important step is to ensure that your machine does not have Secure
Boot enabled
En önemli adım, makinenizde Güvenli Önyükleme etkin olmadığından emin olmaktır.
\series default
.
Only a very limited number of operating systems will boot with this enabled.
You must disable Secure Boot in your UEFI/BIOS before proceeding; if you
don't know how to do this please refer to your computer's user manual,
as it differs for all computers.
Bu etkin olduğunda yalnızca çok sınırlı sayıda işletim sistemi önyüklenir.
Devam etmeden önce UEFI / BIOS'unuzdaki Güvenli Önyüklemeyi devre dışı
bırakmalısınız; Bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız, lütfen tüm bilgisayarla
r için farklı olduğundan bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna bakın.
\end_layout
\begin_layout Section
The boot menu
Önyükleme menüsü
\end_layout
\begin_layout Standard
When you boot from your installation media (CD/DVD or USB flash drive) you
should be presented with the Manjaro boot screen.
This screen provides several options to help get the best experience from
the Live environment.
Kurulum medyanızdan önyükleme yaptığınızda (CD / DVD veya USB flash sürücü)
Manjaro önyükleme ekranı sizi karşılar.
Bu ekran, Canlı ortamdan en iyi deneyimi elde etmek için çeşitli seçenekler
sunar.
\end_layout
\begin_layout Standard
......@@ -2841,7 +2840,7 @@ status open
\begin_inset Text
\begin_layout Plain Layout
Boot menu in BIOS mode
BIOS modunda önyükleme menüsü
\end_layout
\end_inset
......@@ -2850,7 +2849,7 @@ Boot menu in BIOS mode
\begin_inset Text
\begin_layout Plain Layout
Boot menu in UEFI mode
UEFI modunda önyükleme menüsü
\end_layout
\end_inset
......@@ -2869,10 +2868,10 @@ Boot menu in UEFI mode
\end_layout
\begin_layout Standard
It is possible at this stage to set your preferred language and keyboard
layout before using Manjaro.
This means that you will be able to use and install Manjaro in your native
language straight away.
Manjaro'yu kullanmadan önce tercih ettiğiniz dili ve klavye düzenini ayarlamak
bu aşamada mümkündür.
Bu, Manjaro'yu kendi ana dilinizde hemen kullanabileceğiniz ve kurabileceğiniz
anlamına gelir.
\begin_inset Newpage newpage
\end_inset
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment