Commit 30b2b2f9 authored by Philip Müller's avatar Philip Müller

[release] update text

parent 8dce5d63
<big>Manjaro 18.0</big>
<big>Manjaro 18.1</big>
Vi er glade for at præsentere den næste stabile udgave af Manjaro Linux, som vi har givet navnet Illyria.
We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, we call Juhraya.
Xfce er stadig vores primære udgave og den får stadig den største opmærksomhed. Meget få distributioner kan tilbyde den samme tilpasning hvor de mindste detaljer er finpudset så vi har en af de bedste Xfce oplevelser. Med denne udgave af Manjaro bruges Xfce 4.13.
The Xfce edition remains our flagship offering and has received the attention it deserves. Few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. We ship Xfce 4.13 with this release of Manjaro.
We mainly focused on polishing the user experience on the desktop and window manager, and on updating some components to take advantage of newly available technologies such as switching to a new theme we call Matcha. The new feature Display-Profiles allows you to store one or more profiles for a particular display configuration that you may be using. To make the deal a little sweeter we implemented auto-applying of profiles when new displays are connected.
Vores arbejde har været fokuseret på forbedring af bruger oplevelsen både med skrivebords miljøet og den tilhørende vindues håndtering. Dette er gjort ved at opdatere forskellige komponenter blandt andet et skrivebordstema vi kalder Adapta-Mia. Den nye mulighed der kaldes Display-Profiles eller Skærm-Profiler lader dig oprette og gemme en eller flere profiler for en specifik skærmopsætning. For at gøre det hele lidt bedre bliver profilerne automatisk anvendt når skærmen tilsluttes.
Our KDE edition continues to deliver this powerful, mature and feature-rich desktop environment with a unique look-and-feel, and with the perks of Manjaro's latest tools. We ship now Plasma 5.16 desktop in combination with the latest KDE-Apps 19.04. One of the most obvious changes is the completely rewritten notification system that comes with a 'Do Not Disturb' mode, a more intelligent history which groups notifications together, and critical notifications in fullscreen apps. Besides many other things, it features better notifications for file transfer jobs, and a much more usable System Settings page to configure all notification-related things.
Vores KDE udgave er forsat et kraftværk der leverer et modent skrivebord med en overdådighed af tilpasningsmuligheder. KDE har et unikt udseende og workflow og fungerer naturligvis med Manjaros seneste værktøjer. Plasma 5.14 i kombination med de nyeste KDE-Apps 18.08. Der er nu en Skærm-Opsætning widget som er specielt anvendelig ved præsentationer. Skift af primær skærm når skærme tilsluttes eller fjernes er nu endnu lettere. Netværk widget virker igen med SSH VPN tunneller. Lydstyrke widget har fået en indbygget højttaler test. Testen er flyttet fra Phonon indstinger og Plasma vil ved logout advare hvis andre brugere er logget på.
With our Gnome edition we have now 3.32 series added. This release features a refreshed visual style ranging from an entirely new set of app icons to improvements to the user interface style. Many of the base style colors have been saturated, giving them a more vivid, vibrant appearance. Buttons are more rounded and have a softer 'shadow' border. Switches no longer use the explicit ON and OFF text, instead using color to indicate state. Additionally, several improvements to data structures in the GNOME Desktop led to noticeable frame rate improvements. This results in a faster, snappier feel to the animations, icons and top 'shell' panel. Searching in many GNOME apps is faster now too, thanks to major performance enhancements to the GNOME search database.
Linux kerne 4.19 LTS er brugt til denne udgave ligesom og i forhold til udgivelses tidspunktet er det de nyeste drivere og programmer der er installeret.
Kernel 5.1 is used for this release, such as the latest drivers available to date. Relative to the last installation media release, our tools have been improved and polished.
Manjaro Settings Manager (MSM) har er en brugbar app der gør installation og fjernelse af de forskellige kerner til en smal sag. På udgivelsestidspunktet er det muligt at installeret otte kerner. Dette mulighed gør Manjaro til - så vidt vi ved - den distribution der giver flest muligheder på dette område. Kernerne rangerer for den solide 3.16 til den seneste 4.19 LTS udgivelse. Yderligere har Manjaro tre realtids kerner. En sådan bredde giver alle typer hardware mulighed for at bruge Manjaro og du kan få det meste ud af dit system enten det er gammelt eller nyt.
Pamac 8.0 series got a new UI design. We also polished our CLI functions of this package manager. Now you can install packages also within a terminal much easier. Since we have a build-in AUR support the EDITOR variable enables to use a custom file editor of your choosing now.
Med Pamac v7.2 er kendte problemer rettet og nye funktioner tilføjet. Følgende er ny funktionalitet:
We also make package management enhanced by having snap and flatpak support enabled by default. You can use either gnome-software or discover to install snaps or flatpaks with ease. This gives you a much larger pool to access the latest applications for linux out there.
- pamac-gtk: tilføjet redigering af PKGBUILD filer
- pamac-cli: tilføjet CLI til pamac, fungerer som apt-get
- pamac-cli: tilføjet redigering af PKGBUILD filer
- pamac-cli: tilføjet kloning funktion
- pamac-cli: build har nu en --no-clone mulighed så der kun bruges lokale filer
- pamac-cli: build uden argumenter prøver at bruge PKGBUILD i den aktuelle mappe
Med Manjaro Hello er nye funktioner tilføjet. Følgende er ny funktionalitet:
- du kan vedligeholde programmer foreslået af fællesskabet direkte fra Velkomen billedet ved at bruge muligheden Programmer
- UI forbedringer
- opdaterede oversættelser
Vi håber du vil få god gavn af denne udgivelse. Lad os endelig vide hvad du mener om Illyria.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Juhraya.
<big>Manjaro 18.0</big>
<big>Manjaro 18.1</big>
We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, we call Illyria.
We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, we call Juhraya.
The Xfce edition remains our flagship offering and has received the attention it deserves. Few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. We ship Xfce 4.13 with this release of Manjaro.
We mainly focused on polishing the user experience on the desktop and window manager, and on updating some components to take advantage of newly available technologies such as switching to a new theme we call Matcha. The new feature Display-Profiles allows you to store one or more profiles for a particular display configuration that you may be using. To make the deal a little sweeter we implemented auto-applying of profiles when new displays are connected.
We mainly focused on polishing the user experience on the desktop and window manager, and on updating some components to take advantage of newly available technologies such as switching to a new theme we call Adapta-Maia. The new feature Display-Profiles allows you to store one or more profiles for a particular display configuration that you may be using. To make the deal a little sweeter we implemented auto-applying of profiles when new displays are connected.
Our KDE edition continues to deliver this powerful, mature and feature-rich desktop environment with a unique look-and-feel, and with the perks of Manjaro's latest tools. We ship now Plasma 5.16 desktop in combination with the latest KDE-Apps 19.04. One of the most obvious changes is the completely rewritten notification system that comes with a 'Do Not Disturb' mode, a more intelligent history which groups notifications together, and critical notifications in fullscreen apps. Besides many other things, it features better notifications for file transfer jobs, and a much more usable System Settings page to configure all notification-related things.
Our KDE edition continues to deliver this powerful, mature and feature-rich desktop environment with a unique look-and-feel, and with the perks of Manjaro's latest tools. We ship now Plasma 5.14 desktop in combination with the latest KDE-Apps 18.08. There's a new Display Configuration widget for screen management which is useful for presentations. Switching primary monitor when plugging in or unplugging monitors is now smoother. The Network widget now works for SSH VPN tunnels again. The Audio Volume widget now has a built in speaker test feature moved from Phonon settings and Plasma now warns on logout when other users are logged in.
With our Gnome edition we have now 3.32 series added. This release features a refreshed visual style ranging from an entirely new set of app icons to improvements to the user interface style. Many of the base style colors have been saturated, giving them a more vivid, vibrant appearance. Buttons are more rounded and have a softer 'shadow' border. Switches no longer use the explicit ON and OFF text, instead using color to indicate state. Additionally, several improvements to data structures in the GNOME Desktop led to noticeable frame rate improvements. This results in a faster, snappier feel to the animations, icons and top 'shell' panel. Searching in many GNOME apps is faster now too, thanks to major performance enhancements to the GNOME search database.
Kernel 4.19 LTS is used for this release, such as the latest drivers available to date. Relative to the last installation media release, our tools have been improved and polished.
Kernel 5.1 is used for this release, such as the latest drivers available to date. Relative to the last installation media release, our tools have been improved and polished.
The Manjaro Settings Manager (MSM) now provides an easy-to-use graphical interface for installing and removing the many series of kernels we offer. Manjaro's selection of readily available kernels remains the most extensive of all Linux distribution we know of. At the time of this release, eight kernel-series are available directly from our binary repositories, ranging from the mature &amp; rock-solid 3.16 series to the latest 4.19 release. Additionally we offer three realtime kernel series. Such a wide array of available kernel options results in extensive hardware support, getting the most out of your system for you, be it old or new.
Pamac 8.0 series got a new UI design. We also polished our CLI functions of this package manager. Now you can install packages also within a terminal much easier. Since we have a build-in AUR support the EDITOR variable enables to use a custom file editor of your choosing now.
With Pamac v7.2 we fixed known issues and added new functions. Followed features you can expect:
We also make package management enhanced by having snap and flatpak support enabled by default. You can use either gnome-software or discover to install snaps or flatpaks with ease. This gives you a much larger pool to access the latest applications for linux out there.
- pamac-gtk: add edit build files support
- pamac-cli: add edit build files support
- pamac-cli: add clone action
- pamac-cli: build action now has an --no-clone option to only use local build files
- pamac-cli: build action without argument now tries to build from the PKGBUILD in the current dir
- pamac-cli: added a CLI mode to pamac, which acts similar to apt-get
With Manjaro Hello we added new functions. Followed features you can expect:
- you can now maintain suggested packages by the community directly in the welcome screen under the applications option
- UI enhancements
- updated translations
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Illyria.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Juhraya.
<big>Manjaro 18.0</big>
<big>Manjaro 18.1</big>
Nous sommes heureux de publier une nouvelle version stable de Manjaro Linux, nous l'avons appelé Illyria
We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, we call Juhraya.
L'édition avec Xfce reste notre version principale et a reçu l'attention qu'elle mérite. Peu de gens peuvent se vanter d'offrir une expérience Xfce aussi raffinée, intégrée et à la pointe de la technologie. Nous offrons Xfce 4.13 avec cette publication de Manjaro.
The Xfce edition remains our flagship offering and has received the attention it deserves. Few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. We ship Xfce 4.13 with this release of Manjaro.
We mainly focused on polishing the user experience on the desktop and window manager, and on updating some components to take advantage of newly available technologies such as switching to a new theme we call Matcha. The new feature Display-Profiles allows you to store one or more profiles for a particular display configuration that you may be using. To make the deal a little sweeter we implemented auto-applying of profiles when new displays are connected.
Nous nous sommes principalement concentrés sur le perfectionnement de l'expérience utilisateur pour le bureau et le gestionnaire de fenêtres, et sur la mise à jour de certains composants pour tirer parti des nouvelles technologies disponibles, comme le passage à un nouveau thème Adapta-Maia. La nouvelle fonctionnalité Display-Profiles vous permet de stocker un ou plusieurs profils d'affichage que vous pourriez utiliser. Pour adoucir l'expérience, nous avons ajouté l'application automatique des profils quand de nouveaux écrans sont connectés.
Our KDE edition continues to deliver this powerful, mature and feature-rich desktop environment with a unique look-and-feel, and with the perks of Manjaro's latest tools. We ship now Plasma 5.16 desktop in combination with the latest KDE-Apps 19.04. One of the most obvious changes is the completely rewritten notification system that comes with a 'Do Not Disturb' mode, a more intelligent history which groups notifications together, and critical notifications in fullscreen apps. Besides many other things, it features better notifications for file transfer jobs, and a much more usable System Settings page to configure all notification-related things.
Notre édition KDE continue d'offrir cet environnement de bureau puissant, mature et riche en fonctionnalités avec un aspect unique, et avec les avantages des derniers outils Manjaro. Nous proposons maintenant le bureau Plasma 5.14 avec la dernière version des KDE-Apps 18.08. Il y a un nouveau widget de configuration d'affichage pour la gestion d'écran qui est utile pour les présentations. La commutation du moniteur principal lors du branchement ou du débranchement des moniteurs est maintenant plus fluide. Le widget réseau fonctionne à nouveau pour les tunnels VPN SSH. Le widget Volume audio dispose désormais d'une fonction de test de haut-parleur intégrée déplacée depuis les paramètres de Phonon et Plasma et avertit désormais de la déconnexion lorsque d'autres utilisateurs sont connectés.
With our Gnome edition we have now 3.32 series added. This release features a refreshed visual style ranging from an entirely new set of app icons to improvements to the user interface style. Many of the base style colors have been saturated, giving them a more vivid, vibrant appearance. Buttons are more rounded and have a softer 'shadow' border. Switches no longer use the explicit ON and OFF text, instead using color to indicate state. Additionally, several improvements to data structures in the GNOME Desktop led to noticeable frame rate improvements. This results in a faster, snappier feel to the animations, icons and top 'shell' panel. Searching in many GNOME apps is faster now too, thanks to major performance enhancements to the GNOME search database.
Le noyau 4.19 LTS est utilisé pour cette version, comme les derniers pilotes disponibles à ce jour. Depuis notre dernier média d'installation, nos outils ont été améliorés et polis.
Kernel 5.1 is used for this release, such as the latest drivers available to date. Relative to the last installation media release, our tools have been improved and polished.
Le gestionnaire de paramètres Manjaro (MSM) fournit maintenant une interface graphique facile à utiliser pour installer et supprimer les nombreuses séries de noyaux que nous proposons. La sélection de noyaux facilement disponibles de Manjaro reste la plus complète de toutes les distributions Linux à notre connaissance. À la publication de cette version, huit séries de noyaux sont disponibles directement depuis nos dépôts binaires, allant du mature et solide 3.16 à la dernière version 4.19. De plus, nous proposons trois séries de noyaux en temps réel. Un tel éventail d'options de noyaux disponibles se traduit par un support matériel étendu, vous permettant de tirer le meilleur parti de votre système, qu'il soit ancien ou nouveau.
Pamac 8.0 series got a new UI design. We also polished our CLI functions of this package manager. Now you can install packages also within a terminal much easier. Since we have a build-in AUR support the EDITOR variable enables to use a custom file editor of your choosing now.
Avec Pamac v7.2 nous avons corrigé des problèmes connus et ajouté de nouvelles fonctions. Les caractéristiques suivantes auxquelles vous pouvez vous attendre :
- pamac-gtk: ajout de l'édition des fichiers de construction
- pamac-cli: ajout de l'édition des fichiers de construction
- pamac-cli: ajout d'une fonction clone
- pamac-cli: la fonction build a maintenant une option --no-clone pour n'utiliser que des fichiers locaux
- pamac-cli: compiler sans argument essaye maintenant de construire avec le PKGBUILD dans le répertoire courant
- pamac-cli: ajout d'un mode ligne de commande à pamac, agissant de manière comparable à apt-get
Avec Manjaro Hello, nous avons ajouté de nouvelles fonctions. Les caractéristiques suivantes auxquelles vous pouvez vous attendre :
- vous pouvez maintenir des paquets suggérés par la communauté directement dans l'écran d'accueil via l'option applications
- améliorations de l'interface utilisateur
- traductions améliorées
Nous espérons que vous appréciez cette version et que vous nous direz ce que vous pensez d'Illyria.
We also make package management enhanced by having snap and flatpak support enabled by default. You can use either gnome-software or discover to install snaps or flatpaks with ease. This gives you a much larger pool to access the latest applications for linux out there.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Juhraya.
<big>Manjaro 18.0</big>
<big>Manjaro 18.1</big>
We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, we call Illyria.
We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, we call Juhraya.
The Xfce edition remains our flagship offering and has received the attention it deserves. Few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. We ship Xfce 4.13 with this release of Manjaro.
We mainly focused on polishing the user experience on the desktop and window manager, and on updating some components to take advantage of newly available technologies such as switching to a new theme we call Matcha. The new feature Display-Profiles allows you to store one or more profiles for a particular display configuration that you may be using. To make the deal a little sweeter we implemented auto-applying of profiles when new displays are connected.
We mainly focused on polishing the user experience on the desktop and window manager, and on updating some components to take advantage of newly available technologies such as switching to a new theme we call Adapta-Maia. The new feature Display-Profiles allows you to store one or more profiles for a particular display configuration that you may be using. To make the deal a little sweeter we implemented auto-applying of profiles when new displays are connected.
Our KDE edition continues to deliver this powerful, mature and feature-rich desktop environment with a unique look-and-feel, and with the perks of Manjaro's latest tools. We ship now Plasma 5.16 desktop in combination with the latest KDE-Apps 19.04. One of the most obvious changes is the completely rewritten notification system that comes with a 'Do Not Disturb' mode, a more intelligent history which groups notifications together, and critical notifications in fullscreen apps. Besides many other things, it features better notifications for file transfer jobs, and a much more usable System Settings page to configure all notification-related things.
Our KDE edition continues to deliver this powerful, mature and feature-rich desktop environment with a unique look-and-feel, and with the perks of Manjaro's latest tools. We ship now Plasma 5.14 desktop in combination with the latest KDE-Apps 18.08. There's a new Display Configuration widget for screen management which is useful for presentations. Switching primary monitor when plugging in or unplugging monitors is now smoother. The Network widget now works for SSH VPN tunnels again. The Audio Volume widget now has a built in speaker test feature moved from Phonon settings and Plasma now warns on logout when other users are logged in.
With our Gnome edition we have now 3.32 series added. This release features a refreshed visual style ranging from an entirely new set of app icons to improvements to the user interface style. Many of the base style colors have been saturated, giving them a more vivid, vibrant appearance. Buttons are more rounded and have a softer 'shadow' border. Switches no longer use the explicit ON and OFF text, instead using color to indicate state. Additionally, several improvements to data structures in the GNOME Desktop led to noticeable frame rate improvements. This results in a faster, snappier feel to the animations, icons and top 'shell' panel. Searching in many GNOME apps is faster now too, thanks to major performance enhancements to the GNOME search database.
Kernel 4.19 LTS is used for this release, such as the latest drivers available to date. Relative to the last installation media release, our tools have been improved and polished.
Kernel 5.1 is used for this release, such as the latest drivers available to date. Relative to the last installation media release, our tools have been improved and polished.
The Manjaro Settings Manager (MSM) now provides an easy-to-use graphical interface for installing and removing the many series of kernels we offer. Manjaro's selection of readily available kernels remains the most extensive of all Linux distribution we know of. At the time of this release, eight kernel-series are available directly from our binary repositories, ranging from the mature &amp; rock-solid 3.16 series to the latest 4.19 release. Additionally we offer three realtime kernel series. Such a wide array of available kernel options results in extensive hardware support, getting the most out of your system for you, be it old or new.
Pamac 8.0 series got a new UI design. We also polished our CLI functions of this package manager. Now you can install packages also within a terminal much easier. Since we have a build-in AUR support the EDITOR variable enables to use a custom file editor of your choosing now.
With Pamac v7.2 we fixed known issues and added new functions. Followed features you can expect:
We also make package management enhanced by having snap and flatpak support enabled by default. You can use either gnome-software or discover to install snaps or flatpaks with ease. This gives you a much larger pool to access the latest applications for linux out there.
- pamac-gtk: add edit build files support
- pamac-cli: add edit build files support
- pamac-cli: add clone action
- pamac-cli: build action now has an --no-clone option to only use local build files
- pamac-cli: build action without argument now tries to build from the PKGBUILD in the current dir
- pamac-cli: added a CLI mode to pamac, which acts similar to apt-get
With Manjaro Hello we added new functions. Followed features you can expect:
- you can now maintain suggested packages by the community directly in the welcome screen under the applications option
- UI enhancements
- updated translations
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Illyria.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Juhraya.
<big>Manjaro 18.0</big>
<big>Manjaro 18.1</big>
Estamos felizes em publicar outro lançamento estável do Manjaro Linux, que chamamos de Illyria.
We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, we call Juhraya.
A edição Xfce continua sendo nossa oferta principal e recebeu a atenção que merece. Poucos podem alegar oferecer uma experiência Xfce tão polida, integrada e de ponta. Nós enviamos o Xfce 4.13 com este lançamento do Manjaro.
The Xfce edition remains our flagship offering and has received the attention it deserves. Few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. We ship Xfce 4.13 with this release of Manjaro.
We mainly focused on polishing the user experience on the desktop and window manager, and on updating some components to take advantage of newly available technologies such as switching to a new theme we call Matcha. The new feature Display-Profiles allows you to store one or more profiles for a particular display configuration that you may be using. To make the deal a little sweeter we implemented auto-applying of profiles when new displays are connected.
Focamos principalmente no aprimoramento da experiência do usuário no desktop e no gerenciador de janelas e na atualização de alguns componentes para aproveitar as novas tecnologias disponíveis, como a mudança para um novo tema que chamamos de Matcha. O novo recurso Display-Profiles permite que você armazene um ou mais perfis para uma determinada configuração de exibição que você pode estar usando. Para tornar o negócio um pouco mais doce, implementamos a aplicação automática de perfis quando novos monitores são conectados.
Our KDE edition continues to deliver this powerful, mature and feature-rich desktop environment with a unique look-and-feel, and with the perks of Manjaro's latest tools. We ship now Plasma 5.16 desktop in combination with the latest KDE-Apps 19.04. One of the most obvious changes is the completely rewritten notification system that comes with a 'Do Not Disturb' mode, a more intelligent history which groups notifications together, and critical notifications in fullscreen apps. Besides many other things, it features better notifications for file transfer jobs, and a much more usable System Settings page to configure all notification-related things.
Nossa edição do KDE continua a oferecer esse poderoso, maduro e rico ambiente de desktop com uma aparência única e com as vantagens das ferramentas mais recentes do Manjaro. Nós enviamos agora o desktop Plasma 5.14 em combinação com o mais recente KDE-Apps 18.08. Há um novo widget Configuração de exibição para gerenciamento de tela, que é útil para apresentações. Alternar o monitor principal ao conectar ou desconectar os monitores agora é mais suave. O widget de rede agora funciona novamente para túneis de SSH VPN. O widget Volume de áudio agora possui um recurso de teste de alto-falante embutido movido das configurações do Phonon e o Plasma agora avisa quando você faz logout quando outros usuários estão conectados.
With our Gnome edition we have now 3.32 series added. This release features a refreshed visual style ranging from an entirely new set of app icons to improvements to the user interface style. Many of the base style colors have been saturated, giving them a more vivid, vibrant appearance. Buttons are more rounded and have a softer 'shadow' border. Switches no longer use the explicit ON and OFF text, instead using color to indicate state. Additionally, several improvements to data structures in the GNOME Desktop led to noticeable frame rate improvements. This results in a faster, snappier feel to the animations, icons and top 'shell' panel. Searching in many GNOME apps is faster now too, thanks to major performance enhancements to the GNOME search database.
O kernel 4.19 LTS é usado para esta versão, como os drivers mais recentes disponíveis até o momento. Em relação à última versão de mídia de instalação, nossas ferramentas foram aprimoradas e aprimoradas.
Kernel 5.1 is used for this release, such as the latest drivers available to date. Relative to the last installation media release, our tools have been improved and polished.
O Manjaro Settings Manager (MSM) agora fornece uma interface gráfica fácil de usar para instalar e remover as muitas séries de kernels que oferecemos. A seleção de kernels prontamente disponíveis do Manjaro continua sendo a mais extensa de toda a distribuição Linux que conhecemos. No momento deste lançamento, oito séries de kernel estão disponíveis diretamente de nossos repositórios binários, desde o diretório maduro e série rock-solid 3.16 para a última versão 4.19. Além disso, oferecemos três séries de kernel em tempo real. Um vasto leque de opções de kernel disponíveis resulta em extenso suporte de hardware, obtendo o máximo do seu sistema para você, seja ele antigo ou novo.
Pamac 8.0 series got a new UI design. We also polished our CLI functions of this package manager. Now you can install packages also within a terminal much easier. Since we have a build-in AUR support the EDITOR variable enables to use a custom file editor of your choosing now.
Com o Pamac v7.2 corrigimos problemas conhecidos e adicionamos novas funções. Recursos seguidos que você pode esperar:
We also make package management enhanced by having snap and flatpak support enabled by default. You can use either gnome-software or discover to install snaps or flatpaks with ease. This gives you a much larger pool to access the latest applications for linux out there.
    - pamac-gtk: adicionar suporte para editar arquivos de compilação
    - pamac-cli: adicionar suporte para editar arquivos de compilação
    - pamac-cli: adicionar ação clone
    - pamac-cli: build action agora tem uma opção --no-clone para usar somente arquivos de compilação locais
    - pamac-cli: construção de ação sem argumento agora tenta construir a partir do PKGBUILD no diretório atual
    - pamac-cli: adicionou um modo CLI ao pamac, que age de forma semelhante ao apt-get
Com o Manjaro Hello, adicionamos novas funções. Recursos seguidos que você pode esperar:
    - agora você pode manter os pacotes sugeridos pela comunidade diretamente na tela de boas vindas na opção de aplicativos
    - Melhorias na interface do usuário
    - traduções atualizadas
Esperamos que você aproveite este lançamento e nos diga o que você acha da Illyria.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Juhraya.
<big>Manjaro 18.0</big>
<big>Manjaro 18.1</big>
Estamos felizes em publicar outro lançamento estável do Manjaro Linux, que chamamos de Illyria.
We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, we call Juhraya.
A edição Xfce continua sendo nossa oferta principal e recebeu a atenção que merece. Poucos podem alegar oferecer uma experiência Xfce tão polida, integrada e de ponta. Nós enviamos o Xfce 4.13 com este lançamento do Manjaro.
The Xfce edition remains our flagship offering and has received the attention it deserves. Few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. We ship Xfce 4.13 with this release of Manjaro.
We mainly focused on polishing the user experience on the desktop and window manager, and on updating some components to take advantage of newly available technologies such as switching to a new theme we call Matcha. The new feature Display-Profiles allows you to store one or more profiles for a particular display configuration that you may be using. To make the deal a little sweeter we implemented auto-applying of profiles when new displays are connected.
Focamos principalmente no aprimoramento da experiência do usuário no desktop e no gerenciador de janelas e na atualização de alguns componentes para aproveitar as novas tecnologias disponíveis, como a mudança para um novo tema que chamamos de Matcha. O novo recurso Display-Profiles permite que você armazene um ou mais perfis para uma determinada configuração de exibição que você pode estar usando. Para tornar o negócio um pouco mais doce, implementamos a aplicação automática de perfis quando novos monitores são conectados.
Our KDE edition continues to deliver this powerful, mature and feature-rich desktop environment with a unique look-and-feel, and with the perks of Manjaro's latest tools. We ship now Plasma 5.16 desktop in combination with the latest KDE-Apps 19.04. One of the most obvious changes is the completely rewritten notification system that comes with a 'Do Not Disturb' mode, a more intelligent history which groups notifications together, and critical notifications in fullscreen apps. Besides many other things, it features better notifications for file transfer jobs, and a much more usable System Settings page to configure all notification-related things.
Nossa edição do KDE continua a oferecer esse poderoso, maduro e rico ambiente de desktop com uma aparência única e com as vantagens das ferramentas mais recentes do Manjaro. Nós enviamos agora o desktop Plasma 5.14 em combinação com o mais recente KDE-Apps 18.08. Há um novo widget Configuração de exibição para gerenciamento de tela, que é útil para apresentações. Alternar o monitor principal ao conectar ou desconectar os monitores agora é mais suave. O widget de rede agora funciona novamente para túneis de SSH VPN. O widget Volume de áudio agora possui um recurso de teste de alto-falante embutido movido das configurações do Phonon e o Plasma agora avisa quando você faz logout quando outros usuários estão conectados.
With our Gnome edition we have now 3.32 series added. This release features a refreshed visual style ranging from an entirely new set of app icons to improvements to the user interface style. Many of the base style colors have been saturated, giving them a more vivid, vibrant appearance. Buttons are more rounded and have a softer 'shadow' border. Switches no longer use the explicit ON and OFF text, instead using color to indicate state. Additionally, several improvements to data structures in the GNOME Desktop led to noticeable frame rate improvements. This results in a faster, snappier feel to the animations, icons and top 'shell' panel. Searching in many GNOME apps is faster now too, thanks to major performance enhancements to the GNOME search database.
O kernel 4.19 LTS é usado para esta versão, como os drivers mais recentes disponíveis até o momento. Em relação à última versão de mídia de instalação, nossas ferramentas foram aprimoradas e aprimoradas.
Kernel 5.1 is used for this release, such as the latest drivers available to date. Relative to the last installation media release, our tools have been improved and polished.
O Manjaro Settings Manager (MSM) agora fornece uma interface gráfica fácil de usar para instalar e remover as muitas séries de kernels que oferecemos. A seleção de kernels prontamente disponíveis do Manjaro continua sendo a mais extensa de toda a distribuição Linux que conhecemos. No momento deste lançamento, oito séries de kernel estão disponíveis diretamente de nossos repositórios binários, desde o diretório maduro e série rock-solid 3.16 para a última versão 4.19. Além disso, oferecemos três séries de kernel em tempo real. Um vasto leque de opções de kernel disponíveis resulta em extenso suporte de hardware, obtendo o máximo do seu sistema para você, seja ele antigo ou novo.
Pamac 8.0 series got a new UI design. We also polished our CLI functions of this package manager. Now you can install packages also within a terminal much easier. Since we have a build-in AUR support the EDITOR variable enables to use a custom file editor of your choosing now.
Com o Pamac v7.2 corrigimos problemas conhecidos e adicionamos novas funções. Recursos seguidos que você pode esperar:
We also make package management enhanced by having snap and flatpak support enabled by default. You can use either gnome-software or discover to install snaps or flatpaks with ease. This gives you a much larger pool to access the latest applications for linux out there.
    - pamac-gtk: adicionar suporte para editar arquivos de compilação
    - pamac-cli: adicionar suporte para editar arquivos de compilação
    - pamac-cli: adicionar ação clone
    - pamac-cli: build action agora tem uma opção --no-clone para usar somente arquivos de compilação locais
    - pamac-cli: construção de ação sem argumento agora tenta construir a partir do PKGBUILD no diretório atual
    - pamac-cli: adicionou um modo CLI ao pamac, que age de forma semelhante ao apt-get
Com o Manjaro Hello, adicionamos novas funções. Recursos seguidos que você pode esperar:
    - agora você pode manter os pacotes sugeridos pela comunidade diretamente na tela de boas vindas na opção de aplicativos
    - Melhorias na interface do usuário
    - traduções atualizadas
Esperamos que você aproveite este lançamento e nos diga o que você acha da Illyria.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Juhraya.
<big>Manjaro 18.0</big>
<big>Manjaro 18.1</big>
Мы с радостью сообщаем о выходе новой стабильной версии Manjaro Linux, которую мы назвали Illyria (Иллирия).
We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, we call Juhraya.
Xfce, которое по-прежнему является основным окружением рабочего стола в Manjaro, было уделено заслуженное внимание. Немногие могут похвастаться наличием настолько отлаженного, хорошо интегрированного и современного окружения на базе Xfce. Настоящий выпуск Manjaro включает в себя Xfce версии 4.13.
The Xfce edition remains our flagship offering and has received the attention it deserves. Few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. We ship Xfce 4.13 with this release of Manjaro.
We mainly focused on polishing the user experience on the desktop and window manager, and on updating some components to take advantage of newly available technologies such as switching to a new theme we call Matcha. The new feature Display-Profiles allows you to store one or more profiles for a particular display configuration that you may be using. To make the deal a little sweeter we implemented auto-applying of profiles when new displays are connected.
Главным образом мы сосредоточились на улучшении пользовательского опыта в части рабочего стола и оконного менеджера, а также на обновлении некоторых компонентов, позволяющих воспользоваться преимуществами новых технологий, например, был осуществлён переход на новую тему под названием Matcha. Новая функция "Профили экрана" позволяет иметь несколько профилей для определённых конфигураций дисплея, которые могут быть вам необходимы. Более того, мы внедрили автоматическое применение профилей при подключении новых дисплеев.
Our KDE edition continues to deliver this powerful, mature and feature-rich desktop environment with a unique look-and-feel, and with the perks of Manjaro's latest tools. We ship now Plasma 5.16 desktop in combination with the latest KDE-Apps 19.04. One of the most obvious changes is the completely rewritten notification system that comes with a 'Do Not Disturb' mode, a more intelligent history which groups notifications together, and critical notifications in fullscreen apps. Besides many other things, it features better notifications for file transfer jobs, and a much more usable System Settings page to configure all notification-related things.
Наша редакция на базе KDE содержит это мощное, зрелое и многофункциональное рабочее окружение вкупе с уникальным стилем оформления и преимуществами новейших разработок Manjaro. В этой редакции мы представляем рабочий стол Plasma 5.14 в сочетании с новейшими приложениями KDE 18.08. Появился новый виджет конфигурации дисплея, который будет полезен для презентаций. Переключение основного дисплея при подключении или отключении мониторов теперь осуществляется гораздо плавнее. Виджет сетей теперь снова поддерживает SSH VPN туннели. Виджет громкости получил встроенную функцию проверки работы динамиков, перемещённую из настроек Phonon, а Plasma теперь предупреждает при попытке выйти из системы, когда другие пользователи работают с ней.
With our Gnome edition we have now 3.32 series added. This release features a refreshed visual style ranging from an entirely new set of app icons to improvements to the user interface style. Many of the base style colors have been saturated, giving them a more vivid, vibrant appearance. Buttons are more rounded and have a softer 'shadow' border. Switches no longer use the explicit ON and OFF text, instead using color to indicate state. Additionally, several improvements to data structures in the GNOME Desktop led to noticeable frame rate improvements. This results in a faster, snappier feel to the animations, icons and top 'shell' panel. Searching in many GNOME apps is faster now too, thanks to major performance enhancements to the GNOME search database.
В этом релизе по умолчанию используется ядро версии 4.19 с длительным циклом поддержки (LTS), а также последние версии драйверов, доступных на настоящий момент. Наш инструментарий был усовершенствован по сравнению с предыдущей версией установочного образа.
Kernel 5.1 is used for this release, such as the latest drivers available to date. Relative to the last installation media release, our tools have been improved and polished.
Менеджер настроек Manjaro (MSM) отныне располагает лёгким в использовании графическим интерфейсом для установки и удаления различных версий ядер, которые мы предоставляем. Диапазон версий ядер, доступных в нашем репозитории, по-прежнему является наиболее широким среди всех дистрибутивов Linux, которые мы знаем. На момент релиза данной версии Manjaro доступно восемь версий – от стабильной и проверенной временем версии 3.16 до новейшей 4.19. Помимо этого, доступны три версии ядер, работающих в режиме реального времени (RT). Настолько разнообразный выбор доступных ядер обеспечивает широкую поддержку оборудования, позволяя вашему компьютеру работать с полной отдачей, неважно, старый он или новый.
Pamac 8.0 series got a new UI design. We also polished our CLI functions of this package manager. Now you can install packages also within a terminal much easier. Since we have a build-in AUR support the EDITOR variable enables to use a custom file editor of your choosing now.
В Pamac версии 7.2 исправлены известные ошибки и добавлены новые функции:
We also make package management enhanced by having snap and flatpak support enabled by default. You can use either gnome-software or discover to install snaps or flatpaks with ease. This gives you a much larger pool to access the latest applications for linux out there.
- pamac-gtk: добавлена поддержка редактирования файлов сборки
- pamac-cli: добавлена поддержка редактирования файлов сборки
- pamac-cli: добавлено действие клонирования
- pamac-cli: действие сборки теперь имеет опцию --no-clone, которая позволяет использовать только локальные файлы сборки
- pamac-cli: действие сборки без аргументов отныне пытается собрать проект на базе PKGBUILD, находящегося в текущей директории
- pamac-cli: в pamac добавлен CLI, который работает похожим на apt-get способом
Мы добавили новые функции в Manjaro Hello. Вот часть из них:
- теперь вы можете управлять предлагаемыми сообществом пакетами напрямую с приветственного экрана
- улучшения в пользовательском интерфейсе
- обновлены переводы
Мы надеемся, что вам понравится данный выпуск Manjaro и вы расскажете нам, что вы думаете по поводу Illyria.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Juhraya.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment