Commit 1e916979 authored by Márton Szabó's avatar Márton Szabó

updated release notes Hungarian translation

parent 2e9a2d4f
......@@ -12,16 +12,16 @@ A Manjaro Settings Manager (MSM) egy felhasználóbarát felületet biztosít az
A Pamac v6.2-al fixáltunk több ismert hibát, valamint új funkciókat adtunk hozzá:
- complete redesign of UI
- added categories mode
- usage of appstream data
- a felhasználói felület teljes újratervezése
- csomagkategóriák hozzáadása
- AppStream adatbázis használata
- fordítások frissítése, és több kisebb probléma javítása
A Manjaro Settings Managerben is fixáltuk az ismert hibákat, és új funkciókat adtunk hozzá:
A Manjaro Settings Managerben is fixáltuk az ismert hibákat, és hozzáadtunk néhány új funkciót:
- updated release notes for all supported kernels
- fixed with ntp clock setup
- UI enhancements
- kiadási megjegyzések frissítése az összes támogatott kernelhez
- ntp óra beállításának javítása
- felhasználói felület fejlesztése
- fordítások frissítése
Reméljük, élvezni fogod ennek a kiadásnak a használatát, és kérünk, oszd meg velünk, hogy milyennek látod a Manjaro-t.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment