Public
Authored by Vạn Sự 💬

NGÀY SINH VÀ CÁC VÌ SAO

Hành tinh điều khiển: Mặt Trời

Những người thuộc sự điều khiển của hành tinh mặt trời đều mang trong mình một tài năng lãnh đạo bẩm sinh. Họ là những người có trí tưởng tượng phong phú, sống và làm việc rất độc lập, không bị phụ thuộc vào bất kì ai. Họ có thể trở thành những nhà nghiên cứu khoa học hay các chuyên gia cố vấn tình cảm.

51 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment