Commit 91c5149d authored by Philip Müller's avatar Philip Müller

[translations] sync with transifex

parent 4dc9a19f
......@@ -7,6 +7,7 @@
# Dušan Kazik, 2014
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2014-2018
# Inoki Sakaeru, 2013
# Miroslav Ďurian <aasami@gmail.com>, 2018
# Patrik Bubák, 2014
# Patrik Bubák, 2014
# philm <philm@manjaro.org>, 2015
......@@ -15,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: manjaro-pamac\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: guillaume@manjaro.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-08 17:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-12 17:53+0000\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-21 07:58+0000\n"
"Last-Translator: Miroslav Ďurian <aasami@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/manjarolinux/manjaro-pamac/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -372,11 +373,11 @@ msgstr "Čaká sa na ukončenie iného správcu balíkov"
#: src/installer.vala src/cli.vala
msgid "Install packages from repositories, path or url"
msgstr ""
msgstr "Inštalovať balíčky z repozitárov, cesty alebo url"
#: src/installer.vala src/cli.vala
msgid "Remove packages"
msgstr ""
msgstr "Odstrániť balíčky"
#: src/installer.vala src/cli.vala
msgid "package(s)"
......@@ -665,7 +666,7 @@ msgstr "Celého sveta"
#: src/transaction-cli.vala
#, c-format
msgid "Enter a number (default=%d)"
msgstr ""
msgstr "Zadajte číslo (predvolené=%d)"
#: src/transaction-cli.vala
msgid "Total installed size"
......@@ -677,23 +678,23 @@ msgstr "Celková odstraňovaná veľkosť"
#: src/transaction-cli.vala
msgid "Commit transaction"
msgstr ""
msgstr "Vykonať operáciu"
#: src/transaction-cli.vala
msgid "[y/N]"
msgstr ""
msgstr "[a/N]"
#: src/transaction-cli.vala
msgid "y"
msgstr ""
msgstr "a"
#: src/transaction-cli.vala
msgid "yes"
msgstr ""
msgstr "áno"
#: src/cli.vala
msgid "Building packages as root is not allowed"
msgstr ""
msgstr "Zostavovanie balíčkov ako správca nie je povolené"
#: src/cli.vala
msgid "Available actions"
......@@ -709,7 +710,7 @@ msgstr "voľby"
#: src/cli.vala
msgid "Search for packages or files, multiple search terms can be specified"
msgstr ""
msgstr "Vyhľadať balíčky alebo súbory. Možno zvoliť aj viac výrazov na vyhľadávanie"
#: src/cli.vala
msgid "file(s)"
......@@ -717,40 +718,40 @@ msgstr "súbor(-y)"
#: src/cli.vala
msgid "search in AUR instead of repositories"
msgstr ""
msgstr "vyhľadávať v AUR namiesto repozitárov"
#: src/cli.vala
msgid ""
"search for packages which own the given filenames (filenames can be partial)"
msgstr ""
msgstr "vyhľadávať balíčky, ktoré obsahujú súbory s daným menom (stačí časť mena súboru)"
#: src/cli.vala
msgid "Display package details, multiple packages can be specified"
msgstr ""
msgstr "Zobraziť podrobnosti o balíku. Možno uviesť aj viacero balíkov"
#: src/cli.vala
msgid "List packages, groups, repositories or files"
msgstr ""
msgstr "Vypísať balíky, skupiny, repozitáre alebo súbory"
#: src/cli.vala
msgid "list installed packages"
msgstr ""
msgstr "Vypísať nainštalované balíky"
#: src/cli.vala
msgid ""
"list packages that were installed as dependencies but are no longer required"
" by any installed package"
msgstr ""
msgstr "vypísať balíky, ktoré boli nainštalované ako závislosť ale už nie sú požadované žiadnym nainštalovaným balíkom"
#: src/cli.vala
msgid "list packages that were not found in the repositories"
msgstr ""
msgstr "vypísať balíky, ktoré sa nenašli v repozitároch"
#: src/cli.vala
msgid ""
"list all packages that are members of the given groups, if no group is given"
" list all groups"
msgstr ""
msgstr "vypísať všetky balíky, ktoré sú členmi daných skupín. Ak nie je udaná skupina, vypísať všetky skupiny"
#: src/cli.vala
msgid "group(s)"
......@@ -760,89 +761,89 @@ msgstr "skupina(-y)"
msgid ""
"list all packages available in the given repos, if no repo is given list all"
" repos"
msgstr ""
msgstr "vypísať všetky balíky, ktoré sú dostupné v zadaných repozitároch. Ak nebol zadaný repozitár, vypísať všetky repozitáre"
#: src/cli.vala
msgid "repo(s)"
msgstr ""
msgstr "repozitár(e)"
#: src/cli.vala
msgid "list files owned by the given packages"
msgstr ""
msgstr "vypísať súbory, ktoré obsahuju zadané balíky"
#: src/cli.vala
msgid "Build packages from AUR and install them with their dependencies"
msgstr ""
msgstr "Zostaviť balíky z AUR a nainštalovať ich aj z ich závislosťami"
#: src/cli.vala
msgid ""
"build directory, if no directory is given the one specified in pamac.conf "
"file is used"
msgstr ""
msgstr "zostaviť priečinok. Ak nebol priečinok zadaný, použije sa ten, čo je určený v súbore pamac.conf"
#: src/cli.vala
msgid "dir"
msgstr ""
msgstr "priečinok"
#: src/cli.vala
msgid ""
"overwrite conflicting files, multiple patterns can be specified by "
"separating them with a comma"
msgstr ""
msgstr "prepísať konfliktné súbory. Je možné zadať viac vzorov ak ich oddelíte čiarkou"
#: src/cli.vala
msgid "glob"
msgstr ""
msgstr "vzor"
#: src/cli.vala
msgid "Reinstall packages"
msgstr ""
msgstr "Preinštalovať balíky"
#: src/cli.vala
msgid ""
"remove dependencies that are not required by other packages, if this option "
"is used without package name remove all orphans"
msgstr ""
msgstr "odstrániť závislosti, ktoré nie sú vyžadované inými balíkmi. Ak sa táto voľba použije bez zadania mena balíka, odstránia sa všetky siroty"
#: src/cli.vala
msgid "Safely check for updates without modifiying the databases"
msgstr ""
msgstr "Skontrolovať aktualizácie bez rizika (bez zmien v databázach)"
#: src/cli.vala
msgid "Exit code is 100 if updates are available"
msgstr ""
msgstr "Ak sú dostupné aktualizácie, vystupný kód je 100"
#: src/cli.vala
msgid "also check updates in AUR"
msgstr ""
msgstr "skontrolovať aj aktualizácie v AUR"
#: src/cli.vala
msgid "Upgrade your system"
msgstr ""
msgstr "Povýšiť Váš systém"
#: src/cli.vala
msgid "also upgrade packages installed from AUR"
msgstr ""
msgstr "povýšiť aj balíky, ktoré boli nainštalované z AUR"
#: src/cli.vala
msgid ""
"build directory (use with --aur), if no directory is given the one specified"
" in pamac.conf file is used"
msgstr ""
msgstr "zostaviť priečinok (použi s --aur), ak nebol zadaný priečinok, použije sa ten, čo je určený v súbore pamac.conf"
#: src/cli.vala
msgid "force the refresh of the databases"
msgstr ""
msgstr "vynútiť obnovenie databáz"
#: src/cli.vala
msgid "enable package downgrades"
msgstr ""
msgstr "povoliť ponižovanie balíkov"
#: src/cli.vala
msgid ""
"ignore a package upgrade, multiple packages can be specified by separating "
"them with a comma"
msgstr ""
msgstr "nevšímať si povýšenie balíka. Je možné určiť viacero balíkov ak ich oddelíte čiarkami"
#: src/cli.vala resources/manager_window.ui
msgid "Version"
......@@ -863,25 +864,25 @@ msgstr "Veľkosť"
#: src/cli.vala
#, c-format
msgid "No package owns %s"
msgstr ""
msgstr "Niet balíka čo by obsahoval %s"
#: src/cli.vala
#, c-format
msgid "%s is owned by %s"
msgstr ""
msgstr "%s je obsiahnutý v %s"
#: src/cli.vala
#, c-format
msgid "There is %u member in group %s"
msgid_plural "There are %u members in group %s"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
msgstr[0] "V skupine %s je %u člen"
msgstr[1] "V skupine %s sú %u členovia"
msgstr[2] "V skupine %s je %u členov"
msgstr[3] "V skupine %s je %u členov"
#: src/cli.vala
msgid "Enter a selection (default=all)"
msgstr ""
msgstr "Zadaj výber (predvolené=všetko)"
#: resources/choose_provider_dialog.ui
msgid "Choose a Provider"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment